Çöp Poşeti Alımı

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇÖP POŞETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         :   2016/521967

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :   Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 P.K.34890PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                                 :   2165851100 - 2165851435

c) Elektronik Posta Adresi                                     :   destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :   285.000 ADET POŞET ALIMI
                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                     :   Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                    :   Malın/İşin teslim süresi 340 takvim günüdür. Dökme siyah çöp torbası 150 adetten oluşan paketler halinde teslim edilmelidir. Poşetler 6 eşit parça halinde (2017 yılının 2’nci, 4’üncü, 6’nci, 8’inci, 10’uncu, 12’nci aylarının ilk haftası hakediş adedince Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenecek adrese teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :   Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 P.K. 34890

b) Tarihi ve saati                                 :   23.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, ihale konusu işe ait teknik şartnameye uygun numuneyi ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edecektir. Teslim edilen ürüne ait teslim tutanağı ihale zarfında komisyona sunulacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


23 Aralık 2016