İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Müdürlük, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür.


GÖREV ALANI

Müdürlüğe bağlı servislerin koordineli olarak  çalışmasını sağlar.

Bütçe İçi İşletmeler kurulmasına yönelik çalışmaların sekreteryasını yapmak, izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve sonuçlandırmak. Kurulması halinde; mevzuat dahilinde bütçe içi işletmeleri işletmek.


Belediyenin işletme ve iştirakleriyle ilgili olarak; Belediye Encümeni veya Belediye Meclisince alınması gereken kararlara ilişkin müzekkere hazırlamak ve süresinde ilgili organlara sunulmasını sağlamak, Belediyenin karar organlarınca alınan kararların uygulanması hususunda gerekli idari ve mali iş ve işlemleri yapmak.

İştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlaması, programlanması ve işletilmesini sağlamak üzere, Pendik Belediyesi ile şirketler arasında etkin haberleşme, bilgi alışverişi, borç/alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Bağlı iştiraklerin genel kurullarına, Pendik  Belediye Başkanlığı’nı temsilen müdür katılır.

Şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına yönelik çalışmaların sekreteryasını yapmak, izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve sonuçlandırmak.

Belediyenin ortak olduğu şirketlerin,                                                                                          

- Kongrelerini ve denetimden geçmiş mali tablolarını takip etmek.                                               
- Sermaye artırımları konusunda Belediye Meclisinde görüşülmek üzere teklif hazırlamak  ve alınacak Meclis kararlarının gereğini yerine getirmek.                      
- Kâr payı haklarını takip etmek ve tahsil edilmesini sağlamak.                                                       
- Şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı  oranında iştirak etmek.

Adres Doğu Mah. Namık Kemal Cad. No: 47

Telefon 444 81 80-3571


ABDURREHİM BAYRAM
Müdür
abayram[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1107