Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

           
     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, diğer kanun, yönetmelik, tebliğler çerçevesinde;

      Belediyemizin gelir ve gider bütçelerinin  hazırlanması, uygulanması

      Kesin hesabın çıkarılması,

      Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık,

      Hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması,

      İşlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi,

      Faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,

      Mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması vb. görevleri yürütmektedir.

 

GÖREV ALANI

 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını müdürlüklerden gelen teklifler doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak
 • Müdürlüğün görev alanına giren mali konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamasını koordine etmek.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettiren, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürüten birimlerce gelen verileri toplayarak muhasebe kaydına almak.
 • Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.
 • Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin bordrolarını hazırlamak ödemesini yapmak, müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydını tutmak ve muhafazasını sağlamak.
 • Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini ve demirbaş mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenlemek ve muhasebe kaydına almak.
 • Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda hazırlamak.
 • Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iş akışını sağlamak. Malî konularda Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi mevzuatla ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Zemin Kat - 34890

Telefon 444 81 80-1192

Faks 0216 585 14 58


MURAT BAŞ
Müdür
mbas[et]pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Mezunu
1966, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1192

ABDULLAH KARAKIŞ
Gelirler Bölüm Sorumlusu
akarakis[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1198

MEHMET RAŞİT ARPACI
Muhasebe Bölüm Sorumlusu
rarpaci[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1191

AHMET MUHSİN KOCABAŞ
İcra ve Denetim Birim Sorumlusu
akocabas[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1184

FATİH ÖZTÜRK
Tahakkuk Birim Sorumlusu
fozturk[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1186

MEHMET GÜN
Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu
mgun[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1197

MUSTAFA KOBLAY
Muhasebe ve Gider Birim Sorumlusu
mkoblay[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1194

SALİH TINAZ
Tahsil Birim Sorumlusu
stinaz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1187