Kalite Ve İç Kontrol Birimi

GÖREVLER

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum gereği;

İç Kontrol Eylem Planı hazırlama çalışmalarını koordine etmek

İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Her mali yıl için İç Kontrol Değerlendirme Raporu hazırlamak ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek

Kurumsal risk analizi ve değerlendirme faaliyetlerini koordine etmek

Toplam Kalite Yönetimi gereği;

Kurum genelinde Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi etkin bir şekilde uygulamak, entegrasyonunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Kurum bünyesine kazandırılabilecek yönetim sistemlerinin ihtiyaç duyulan çalışmalarını yürütmek, belgelendirilmesini ve devamlılığını sağlamak,

Yürütülen her bir faaliyet için riskler, bu risklere ait kontrol faaliyetleri ve gelişim eylem planlarının belirlenmesinde müdürlüklere rehberlik etmek ve elde edilen verilerin kurumsal bilgi olarak sürdürülebilirliğini sağlamak,

Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Daha güçlü ve verimli bir kurumsal yapı oluşturabilmek amacıyla personel ve birim performans ölçümünü ve raporlamasını yapmak

Kurum genelinde personelin kurumdan memnuniyet ve beklentilerinin ölçülmesine dönük olarak personel memnuniyet anketleri gerçekleştirmek

Kamuoyu araştırmalarının yapılması amacıyla anket çalışmalarını yapmak

Başta Sağlıklı Kentler Birliği olmak üzere ulusal ve uluslararası sağlık temalı projelere katılım gereği Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı ve Sağlık Etki Değerlendirmesi gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek ve izleme çalışmalarını yürütmek şeklindeki faaliyetleri gerçekleştirir.


16 Mart 2017