2020 Yılı İçin Doğal Kaynak Suyu ve Plastik Bardak Alımı Yapılacaktır

2020 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIM

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2020 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIM 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/661821

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165851100 - 2165851435

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

26.000 ADET DAMACANA , 15.000 KOLİ 180 cc DOĞAL KAYNAK , 20.000 PAKET 0,33 LİTRE PET SU , 12.000 PAKET 180 cc PLASTİK BARDAK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Pendik İlçesi

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 342 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 25/01/2020; işi bitirme tarihi 31/12/2020 dir. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

07.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1 - Üretici firmaya Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş “Doğal Kaynak Suyu” İşletme ruhsatının aslı ve/veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter tasdikli sureti ihale teklif zarfında verilecektir.

2- İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılmış “Doğal Kaynak Suyu Analiz Raporu"nu ihale teklif zarfında verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İhaleye katılan istekliler ihale teklif mektubunda teklif ettikleri ürünlerin(su/plastik bardak) marka/üretici firmalarını belirteceklerdir.

2-İstekliler teklif ettikleri 19 litrelik su için 1 damacana (19 Litre), 180 cc’lik bardak su için 1 koli (60*180 cc bardak) su ve 0.33 Lt Pet şişe su için 1 Paket (1*12 adet 0.33 lt) ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edecek ve teslimata ilişkin olarak tanzim edilerek kendisine verilen “Numune Teslim Tutanağını” ihale teklif zarfına dahil edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


31 Aralık 2019