Doğal Kaynak İçme Suyu ve Plastik Bardak Satın Alınacaktır

DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2022 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/698506

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

4448180 - 2165851495

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21.000 Adet 19 Litre Damacana Doğal Kaynak İçme Suyu, 12.000 Koli 200 ml Bardak Doğal Kaynak İçme Suyu, 2.000 Paket 0.25 Lt Pet Şişe su, 14.000 Paket 0.50 Lt Pet Şişe Su ve 8.000 Paket 180 cc Şeffaf Bardak Alımı - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Pendik İlçesi

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Esenler Mah. Bora Sokak No:5

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. Üretici firmaya Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş “Doğal Kaynak Suyu” ve ya “Doğal Mineralli Kaynak Suyu” İşletme ruhsatının aslı ve/veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter tasdikli sureti ihale teklif zarfında verilecektir.

2. İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılmış “Kaynak Suyu Analiz Raporu" ihale teklif zarfında verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri 19 litrelik su için 1 damacana (19 Litre), 200 ml’lik bardak su için 1 koli (60*200 ml) bardak su, 0.25 Lt Pet şişe su için 1 Paket (1*12 adet 0.25 lt) ve 0.50 Lt Pet şişe su için 1 Paket (1*12 adet 0.50 lt) ve 180 cc Şeffaf Plastik Bardak 1 paket(1*100 adet/paket) ihale saatinden önce Esenler Mahallesi, Bora Sokak, No:5 Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edecek ve teslimata ilişkin olarak tanzim edilerek kendisine verilen Ek-1’deki “Numune Teslim Tutanağı ”nı ihale teklif zarfına dahil edeceklerdir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İhaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve üretici firma bilgisini ihale teklif zarfında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


18 Kasım 2021