Dolayoba 10413 Ada 10 Parsel (k2) Konut Alanı Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ 

MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

Bölge Ada / Parsel

Parsel

Alanı

(m²)

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

gün ve saati

Dolayoba 10413/10 301,00

Konut

(K2)

526.750,00TL

(Beşyüzyirmialtıbin

Yediyüzelli

Türk Lirası)

15.803,00TL

(Onbeşbin

Sekizyüzüç

Türk Lirası)

Peşin

13.11.2018

Salı

Saat:10:00

MADDE 2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Konut (K2) Alanında kalmaktadır. Taks:0,40, Kaks:1,50 Yükseklik: Maksimum 30,50m.

Dolayoba 10413 ada 10 parsel sayılı, 301,00 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

MADDE 3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 4 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 5 - İhaleye Katılamayacaklar:2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

   A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

   1 - İkametgah belgesi,

   2 - Nüfus cüzdan sureti,

   3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

   4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

  1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

   2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

   3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

   4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

   5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

   6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

   1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

   2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

   D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

MADDE 8 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 10 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

   a) Tedavüldeki Türk Parası

   b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 11 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

MADDE 12 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 13 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 14 - Dış Zarfların Açılması: Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

MADDE 15 - İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması: Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya İhale kanununun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

MADDE 16 - İhale Kararının Tebliği: İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcı veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7’inci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 17 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, ihale bedelinin tamamını ödeyecek ve 2886 sayılı kanunun 61ncı maddesi uyarınca taahhüdünü yerine getirdiğinden geçici teminatı kesin teminata çevirmesi gerekmeyecektir.

Bu zorunluluklara uyulmaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Ödemede gecikme olması halinde ayrıca kanuni faiz uygulanacaktır.

MADDE 18 - Taşınmazın üzerinde bulunan hafriyat ve istinat duvarlarının kaldırılması hususunda Alıcı,Belediyeden herhangi bir talepte bulunamaz. Söz konusu hafriyatın alınarak ve istinat duvarının kaldırılarak arsanın kotunun önünde bulunan E-5 Karayolu yan yolu kot seviyesine indirilmesi ile ilgili işlemlerin tüm hukuki ve maddi sorumluluğu Alıcıya aittir.

Taşınmaz üzerinde bulunan ağaç, tel, çit ve yol gibi üst yapı işgalleri ile taşınmazın altında var olan altyapı hatlarına ait (İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM, İSKİ) şebekelerin kaldırılması veya yer değiştirmesi nedeniyle doğabilecek masraflardan Belediye sorumlu değildir, bundan dolayı tüm sorumluluk Alıcıya ait olup doğabilecek masraflar da Alıcıya aittir. Alıcı arazinin mevcut altyapı ve topoğrafik durumunu görüp kontrol ederek ihaleye katılmayı kabul etmiş sayılır.

MADDE 19 - Alıcı ihale ve satış ile ilgili vergi, resim, harç, noter ücretleri, tapuda devir ücretleri ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat belediye’ye irad kaydedilir.

MADDE 20 - Tapu takriri: Bedelin tamamı ödendikten sonra Alıcı taşınmazı en geç bir ay içinde kendi adına tescil ettirmek zorundadır. Bu hükme uyulmaması halinde, Belediye tarafından yasal yollara başvurularak tescil işlemi sonuçlandırılacak ve bundan doğacak yargılama giderleri ile avukatlık ücreti de alıcıdan tahsil edilecektir.Ayrıca geçici teminat irat kaydedilecektir.

MADDE 21 - Teminatın iadesi: Taahhüdün şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, teminatı iade edilir.

MADDE 22 - Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 23 - Şartnamenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri nezdinde ve 2886 sayılı kanun hükümleri dairesinde halledilecektir.

MADDE 24 - İşbu şartname (24) maddeden ibarettir.

 

EK (1): Geçici teminat mektubu örneği

EK (2): Teklif mektubu örneği


19 Ekim 2018