Dolayoba 8611-8612-8613 ve 8614 Adalarda Bulunan 34 Adet Taşınmaz İhalesi

TAŞINMAZ   MAL  SATIŞ  İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 100,00(yüz)TL. olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

S.N

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı(m²)

Parsel Alanı(m²)

Satılacak Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

1

Dolayoba

8611

1

323,80

1951/2400

263,22

Konut

250.059,00

7.502,00

15.12.2015

Salı Saat:09:30

2

Dolayoba

8611

2

294,79

1969/2400

241,85

Konut

229.757,50

6.893,00

15.12.2015

Salı Saat:09:50

3

Dolayoba

8611

3

121,62

2051/2400

103,93

Konut

98.733,50

2.963,00

15.12.2015

Salı Saat:10:10

4

Dolayoba

8611

4

287,37

647/800

232,41

Konut

220.789,50

6.624,00

15.12.2015

Salı Saat:10:30

5

Dolayoba

8611

5

269,48

487/600

218,73

Konut

207.793,50

6.234,00

15.12.2015

Salı Saat:11:10

6

Dolayoba

8611

6

149,17

 171/200

127,54

Konut

121.163,00

3.635,00

15.12.2015

Salı Saat:11:30

7

Dolayoba

8611

7

307,32

659/800

253,15

Konut

240.492,50

7.215,00

15.12.2015

Salı Saat:11:50

8

Dolayoba

8611

8

437,89

653/800

357,43

Konut

339.558,50

10.187,00

15.12.2015

Salı Saat:12:10

9

Dolayoba

8612

1

268,41

1979/2400

221,33

Konut

210.263,50

6.308,00

15.12.2015

Salı Saat:12:30

10

Dolayoba

8612

2

316,86

197/240

260,09

Konut

247.085,50

7.413,00

17.12.2015

Perşembe Saat:09:30

11

Dolayoba

8612

3

396,75

1951/2400

322,52

Konut

306.394,00

9.192,00

17.12.2015

Perşembe Saat:09:50

12

Dolayoba

8612

4

389,97

13/16

316,85

Konut

301.007,50

9.031,00

17.12.2015

Perşembe Saat:10:10

13

Dolayoba

8612

5

253,14

659/800

208,52

Konut

198.094,00

5.943,00

17.12.2015

Perşembe Saat:10:30

14

Dolayoba

8613

3

367,32

1987/2400

304,11

Konut

288.904,50

8.668,00

17.12.2015

Perşembe Saat:11:10

15

Dolayoba

8613

4

102,16

41/48

87,26

Konut

82.897,00

2.487,00

17.12.2015

Perşembe Saat:11:30

16

Dolayoba

8613

5

154,49

503/600

129,51

Konut

123.034,50

3.692,00

17.12.2015

Perşembe Saat:11:50

17

Dolayoba

8613

6

187,97

167/200

156,95

Konut

149.102,50

4.474,00

17.12.2015

Perşembe Saat:12:10

18

Dolayoba

8613

7

317,06

197/240

260,25

Konut

247.237,50

7.418,00

17.12.2015

Perşembe Saat:12:30

19

Dolayoba

8613

9

248,55

62/75

205,47

Konut

195.196,50

5.856,00

22.12.2015

Salı Saat:09:30

20

Dolayoba

8613

10

156,54

2021/2400

131,82

Konut

125.229,00

3.757,00

22.12.2015

Salı Saat:09:50

21

Dolayoba

8613

11

228,09

1001/1200

190,27

Konut

180.756,50

5.423,00

22.12.2015

Salı Saat:10:10

22

Dolayoba

8613

12

310,23

989/1200

255,68

Konut

242.896,00

7.287,00

22.12.2015

Salı Saat:10:30

23

Dolayoba

8613

13

203,20

329/400

167,13

Konut

158.773,50

4.764,00

22.12.2015

Salı Saat:11:10

24

Dolayoba

8614

2

144,02

203/240

121,82

Konut

115.729,00

3.472,00

22.12.2015

Salı Saat:11:30

25

Dolayoba

8614

3

196,58

667/800

163,90

Konut

155.705,00

4.672,00

22.12.2015

Salı Saat:11:50

26

Dolayoba

8614

4

283,53

247/300

233,44

Konut

221.768,00

6.654,00

22.12.2015

Salı Saat:12:10

27

Dolayoba

8614

5

175,86

67/80

147,28

Konut

139.916,00

4.198,00

22.12.2015

Salı Saat:12:30

28

Dolayoba

8614

6

345,08

973/1200

279,80

Konut

265.810,00

7.975,00

24.12.2015

Perşembe Saat:09:30

29

Dolayoba

8614

7

273,24

391/480

222,58

Konut

211.451,00

6.344,00

24.12.2015

Perşembe Saat:09:50

30

Dolayoba

8614

8

149,89

1933/2400

120,72

Konut

114.684,00

3.441,00

24.12.2015

Perşembe Saat:10:10

31

Dolayoba

8614

9

204,71

1931/2400

164,71

Konut

156.474,50

4.695,00

24.12.2015

Perşembe Saat:10:30

32

Dolayoba

8614

10

219,82

81/100

178,05

Konut

169.147,50

5.075,00

24.12.2015

Perşembe Saat:11:10

33

Dolayoba

8614

11

234,55

497/600

194,29

Konut

184.575,50

5.538,00

24.12.2015

Perşembe Saat:11:30

34

Dolayoba

8614

12

148,93

2027/2400

125,78

Konut

119.491,00

3.585,00

24.12.2015

Perşembe Saat:11:50

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar imar planında konut alanında kalmaktadır.

3-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1-                  İkametgah belgesi,

2-                  Nüfus cüzdan sureti,

3-                  Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-                  Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

5-                  Temsil durumunda;noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

1-                  Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,

2-                  Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-                  Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-                  Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-                  Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6-                  Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

7-                  Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)                  Tedavüldeki Türk Parası

b)                  Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)                   Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


24 Aralık 2015