Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMEYVE VE SEBZE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1175611

1-İdarenin

a) Adı : PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MEYVE VE SEBZE ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 KALEM MEYVE VE SEBZE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Pendik A.K.O.M.) Yerleşkesi Güllübağlar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:156 Pendik/İSTANBUL adresinde Bulunan Aşevi Birimi ve Aşevi Deposudur.

ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 181 takvim günüdür. Malzemeler partiler halinde teslim alınacaktır. Siparişler, Aşevi birim yetkilisi tarafından verilecektir. İstenilen malzemelerin belirtilen gün ve tarihte, saat 08.30 – 12.00 arasında Aşevi birimine teslim edilecektir. Tüm malzemeler net kg. üzerinden alınacaktır. Hesaplamada kasa ağırlıkları, ambalaj ve yardımcı malzeme ağırlıkları hesaplanmayacaktır. Tedarikçi Aşevine yeterli personelle birlikte ürünlerini göndererek arabadan indirme; idarenin muayenesi için ön göreceği şekilde dizme, sayım; kabul edilen ürünlerin Aşevinde gösterilen Soğuk Hava Deposu ve -18ºC’ deki dondurucu depodaki raflara veya istenilen yerlere düzgünce dizilmesi, istiflenmesi; kabul edilmeyen/iade ürünlerin arabaya geri yüklenmesini sağlar.

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2022 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


08 Kasım 2022