Hurda Malzemeler ve Kullanılabilecek Malzemeler Karşılığında Binaların Yıkım İşi Yaptırılacaktır

ESKİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ BİNALARINDAN ÇIKACAK

HURDA MALZEMELER KARŞILIĞINDA BİNA YIKIM İŞİ

İHALE İLANI

 

1-İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, Hasret sokak adresli 8691 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerinde halihazırda mevcut olan zemin + 1 kattan ve tek katlı yapılardan oluşan 5 adet binadan oluşup, toplamda 3437 m2 alanlı, Engelsiz Yaşam Merkezi binalarının içinde bulunan hurda malzemeler ve kullanılabilecek malzemeler karşılığında binaların yıkımının yapılmasıdır.

İş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 11/11/2020 tarih Çarşamba günü, saat 10:00’da “Esenler mahallesi. Bora sokak. No:5 Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Esenler mahallesi. Bora sokak. No:5 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Etüd Proje Müdürlüğünden 500,00 (beşyüztürklirası)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

4- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, Hasret sokak adresli 8691 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerinde halihazırda mevcut olan Engelsiz Yaşam Merkezi binalarının içinde bulunan hurda malzemelerin ve kullanılabilecek durumda olan malzemelerin tamamının yükleniciye kalması karşılığında binaların yıkımı yapılacaktır. İhale 30.000,00. (otuzbintürklirası) TL minimum bedel üzerinden artırılarak verilecek en yüksek bedeli teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.Tesbit edilen ve edilemeyen tüm hurda malzemeler ve kullanılabilir durumdaki tüm çıktı malzemeler yüklenicinin olacaktır.

5-TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 260.000,00. (ikiyüzaltmışbintürklirası) TL.’dir.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

 1. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

 2. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 4. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

 1. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 1. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

 3. İşe ait şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat,

 4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

 5. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 6. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 7. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi” Bu belge, bina mahallinde bulunan Belediye zabıtasına veya güvenlik birimine de imzalatılacaktır,

 8. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

 9. İşe ait şartnamenin ve İlanın 7nci maddelerinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

 10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

 11. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname;

  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

  • 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı

 12. İhale konusu iş te makine ve ekipman olarak kendi malı veya kiralık araç ve iş makinelerini

temin edeceğine dair taahhütname;

 • 1 Adet yüksek erişimli ekskavatör

 • 1 Adet arazöz

 • 2 Adet kamyon (en az 8 tonluk kamyon)

7-YETERLİLİK KRİTERLERİ:İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; tek belgede en az inşaat alanı 3.000 m2 yıkım yaptığına dair belge veya 1800 m3 yıkım ruhsatı aldığına dair belge veya 55.000,00 (ellibeşbintürklirası) TL inden az olmamak kaydıyla ihale konusu yıkım işlerini yaptığına veya hafriyat ve inşaat işlerini yaptığına dair iş bitirme belgesi, özel sektöre yapılmış işlerde ise fatura ile belgeleyip, bu işi yaptığını yan belgeler ile desteklemek sureti ile iş deneyimi olarak verebilirler.

İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyiminin zorunluluklarını sağlamaları gerekmektedir.

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla arttırımı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

 

İlan olunur.


28 Ekim 2020