İntifa Hakkı Devri İle Çınardere Mah. Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi İhale İlanı

İNTİFA HAKKI DEVRİ İLE “ÇINARDERE MAHALLESİ SPOR TESİSİ VE İDARİ BİNA YAPIM İŞİ” İHALE İLANI

 

1-İHALE KONUSU: Pendik, Çınardere Mahallesi, Olimpiyat Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, toplamda 29.457,50 m² alana sahip, 1/1000 ölçekli imar planında Kentsel Spor Alanında kalıp halihazırda üzerinde Erol Kaya Spor Tesisleri (spor tesisi binası ve sahalardan oluşan) bulunan, 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Çınardere Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere inşa edilmesidir.

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 25/11/2022 tarihinde, Cuma günü, saat 10:00’da, “Esenler mah. Bora Sk. No:5 Pendik/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Pendik Belediye Başkanlığı, Etüd Proje Müdürlüğünden 1.000,00 (binlira) TL bedel ödenerek alınabilecektir.

4- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik, Çınardere Mahallesi, Olimpiyat Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, toplamda 29.457,50 m² alana sahip, 1/1000 ölçekli imar planında Kentsel Spor Alanında kalıp halihazırda üzerinde Erol Kaya Spor Tesisleri (spor tesisi binası ve sahalardan oluşan) bulunan, 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Çınardere Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere ayrıntıları şartname eki mimari fikir projeye uygun olacak şekilde tüm detay projelerin (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj, Geoteknik) hazırlatılacak, ilgili projelerde belirtilen yapı inşa edilecek ve mevcut antrenman sahaları TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) standartlarına göre yenilenecek ve bakımı yapılacaktır.

Yüklenici, ihale dosyasında bulunan fikir projesinde ve ihale sonrasında idare tarafından onaylanan avan ve uygulama projelerinde çıkacak teknik sebeplerden dolayı gerekli revizyonları idare onayı ile yapabilir. Ancak bu revizyonlar meri plan şartları sınırlarını geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici idarece onaylanan projeye uygun imalat yapmakla mükelleftir.

Yenilenecek sahaların TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) standartlarına göre bakımı, yenilenmesi ve gerekli imalatların yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

Zemin etütleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Zemin etüdünde ve projelerde herhangi bir sebeple değişiklik yaşanması halinde meydana gelecek her türlü harcama yükleniciye aittir.

Avan, uygulama ve detay projelerinin hazırlanması ve gerekli hallerde İksa çalışmalarıyla alakalı projeler yüklenici tarafından hazırlanacak ve idare onayı alınarak uygulatılacaktır. Bu çalışmaların tümü teklif fiyata dâhildir.

İhale kapsamında yapılacak bina için; sözleşme imzalandıktan sonraki 1 ay (30 gün) içerisinde avan proje hazırlanacaktır. İdarenin onayı alınmasının ardından 2 ay (60 gün) içerisinde uygulama ve detay projeleri hazırlanıp ruhsat başvurusu yapılarak yapı ruhsatı alınacaktır. Yapının ruhsat süreci yüklenici sorumluluğundadır.

Uygulama esnasında projede herhangi bir değişiklik olması durumunda tadilat ruhsatı alınması yüklenici sorumluluğundadır. Kendi kullanımına bırakılmış olan alanları işletme süresi içinde sözleşme ve şartnamede belirtildiği şekilde kullanacak, süre sonunda idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın çalışır vaziyette belediyeye devredecektir.

Parselde inşa edilecek yapı, kesinlikle ticari amaçla kullanılamaz. Yüklenici tarafından kiraya verilen yerlerde yapılacak her türlü ilave tesis ve yenilikler için Belediyeden yazılı muvafakat alınması gerekmektedir. Yüklenici ilave tesis ve yenilikler için Belediyeden ayrıca bir bedel talep edemeyeceği gibi, kira bedeline mahsup edilmesini de isteyemez. Yapılacak tesis ve ilaveler Belediyenin mülkiyetine geçer. Kira süresinin bitiminde kiracı bunlar üzerinde herhangi bir hak talep edemez. Mevcut inşa edilecek yapıya ileride kurum onayı ile ilave imalat ve bina yapılması halinde bu mahaller ticari amaçla kullanılamaz ve ilave yapılaşma olması durumunda İdarenin Emlak Müdürlüğü üzerinden kira bedeli tekrar güncellenecektir. Alan genelinde sportif faaliyetlerin dışında her hangi bir faaliyet kullanımı yapılmayacaktır. 

5-TAHMİNİ BEDEL: 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Çınardere Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere ayrıntıları şartname eki mimari projede belirtilen minimum 6.676.29 m² kullanım alanlı betonarme karkas bina yapım maliyeti (76.690.609,99 TL), çim saha yapım maliyeti (23.797.916,67 TL) ve 25 yıllık çim saha bakım maliyeti (30.650.000,00 TL) için tahmini toplam maliyet bedeli 131.138.526,66 TL’dir. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır.

Kira bedeli artırma esası: İhale, 10.03.2022 tarih ve 24 karar nolu Pendik Belediye Meclis kararı gereği sözleşme tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) yıllık intifa hakkı süresince aylık kira bedeli üzerinden artırma suretiyle yapılacak olup; İhale aylık minimum 4.734,08 TL +KDV (dört bin yedi yüz otuz dört lira sekiz kuruş+KDV) bedele ilave olarak en fazla parasal oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

Kira bedeli sözleşme tarihi itibari ile başlayacak ve her yıl güncellenecek olup, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TUİK TÜFE Endeksinin “On İki Aylık Ortalamalar Göre Artış Oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir.

Kira tahakkukları sözleşme imzalanma tarihi itibari ile başlayacaktır.

Kira ödemelerinin geciktirilmesi halinde bedel, kanuni faiz uygulanarak tahsil edilecektir. Kiracı bir yılda 2 kez kira bedelini ödemeyi 30 gün geciktirirse, Belediye akdi feshetme yetkisine sahiptir.

Kira alımı ve takibi işlemleri idarenin ilgili birimi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkisinde takip edilecektir.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat,

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

J. Teklif sahibinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

K. Teklif sahibinin SGK prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L. Bu şartnamenin eki örneğe ve 11’nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

M. Bu şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

N. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile proje hizmeti alımını ve inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

  • Şantiye Şefi - İnşaat Mühendisi - 5 yıl deneyimli
  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli Mimar
  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli Makina Mühendisi
  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi
  • Tam zamanlı İSG Uzmanı şantiyede bulunmalıdır.

 

7-YETERLİLİK KRİTERLERİ: İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi;

A ) İnşaat işleri ile iştigal edenlerden tek seferde toplam inşaat maliyetinin (76.690.609,99 TL) %50’si oranında inşaat işleri yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesi,

B ) Dernek veya Vakıfların en az ihale tarihinden 5 yıl önce kurulmuş olması, iştigal alanlarının ve tüzüklerinin spor ile ilgili olması, son üç yıldaki ortalama cirolarının yıllık olarak en az 2.000.000,00. (ikimilyon) TL olması ve benzer işleri yaptığına dair ilgili kurumlardan belge veya söz konusu işletmeleri kiralayıp en az iki yıl süre ile işletmiş olduğuna dair belge,

C ) Katılımcının faaliyet alanının futbol sporu olması durumunda; en az Spor Toto 1. Lig’de oynuyor olması, ihale tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve merkezinin İstanbul’da bulunması, İhalenin B ve C bendinde sayılan isteklilerden biri üzerinde kalması durumunda inşaat işleri için alt yüklenicinin A bendindeki şartları taşıdığına dair iş bitirme belgesi sunmaları ve idarenin onayını almaları zorunludur.

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır.

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, İdare tarafından belirtilen; aylık olarak idareye ödenecek asgari kira miktarı ayrıca idareye aylık kira bedeli olarak en fazla kira artırımı suretiyle verilecektir. Tekliflerde belirtilen bedeller rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında artırma aylık kira bedeli şeklinde yapılacaktır. İhale, en fazla aylık kira bedeli teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.


15 Kasım 2022