Katlanabilir Plastik Masa ve Sandalye Alımı İhale İlanı

PLASTİK MASA VE SANDALYE SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KATLANABİLİR PLASTİK MASA VE SANDALYE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/38212

1 - İdarenin

   a) Adresi : Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 P.K.34890 PENDİK İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL

   b) Telefon ve faks numarası : 2165851147 - 2165851435

   c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

   a) Niteliği, türü ve miktarı :

5.000 ADET İSTİFLENEBİLİR PLASTİK SANDALYE, 1.000 ADET KATLANABİLİR PLASTİK MASA ALIMI MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

   b) Teslim yeri : Pendik Belediye Başkanlığı AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Güllübağlar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:156 adresinde bulunan Tesisler Müdürlüğü Makine Teçhizat deposuna teslim edilecektir.

   c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin

   a) Yapılacağı yer : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 P.K. 34890

   b) Tarihi ve saati : 21.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numuneler, (Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan 2 kalem ürün için 1’er adet numune, istekliler tarafından ihale saatinden önce, bir tutanak ile idare tarafından belirtilen adres; (Pendik Belediyesi, Ek Hizmet Binası, Tesisler Müdürlüğü, Yayalar Mah. Ankara Cad. No:177 Pendik / İSTANBUL) tutanakla teslim edilecek olup bu tutanak ihale teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


05 Şubat 2019