Yayalar 1 Pafta 1 Parsel, Yayalar 1 Pafta 6 Parsel, Yayalar 1 Pafta 8 Parsel, Yayalar 1 Pafta 9 Parsel Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

PENDİK BELEDİYESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırmasuretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Bölge Parsel

Parsel

Alanı

Satılacak

hisse Pay

/Payda

Satılacak

Alan

(m²)

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

gün ve saati

Yayalar 1 338.800,00

1248

/338800

1.248,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

530.400,00TL

(Beşyüz

otuzbin

dörtyüz

Türk Lirası)

15.912,00 TL

(Onbeşbin

dokuzyüzoniki

Türk Lirası)
01.Ekim.2018
Saat: 09.30
Yayalar 1 338.800,00

134175

/33880000

1.341,75

Plansız

Alan

(İşgalli)

570.243,75 TL

(Beşyüzyetmişbin

ikiyüzkırküç

Türk Lirası

Yetmişbeş Kuruş )

17.107,31 TL

(Onyedibin yüzyedi

Türk Lirası

Otuzbir Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat: 09:50
Yayalar 8 253.800,00

84501

/25380000

845,01

Plansız

Alan

(İşgalli)

359.129,25 TL

(Üçyüzellidokuzbin

yüzyirmidokuz

Türk Lirası

Yirmibeş Kuruş )

10.773,88 TL

(Onbin

yediyüzyetmişüç

Türk Lirası

Seksensekiz Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:10.10
Yayalar 9 112.200,00

494

/112200

494,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

209.950,00 TL

(İkiyüzdokuzbin

dokuzyüzelli

Türk Lirası)

6.298,50 TL

(Altıbin

ikiyüzdoksansekiz

Türk Lirası

Elli Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:10.30
Yayalar 8 253.800,00

1663

/253800

1.663,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

706.775,00 TL

(Yediyüzaltıbin

yediyüzyetmiş

beş Türk Lirası)

21.203,25 TL

(Yirmibirbinikiyüzüç

Türk Lirası

Yirmibeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:10.50
Yayalar 9 112.200,00

136650

/11220000

1.366,50

Plansız

Alan

(İşgalli)

580.762,50 TL

(Beşyüzseksenbin

yediyüz

altmışiki

Türk Lirası

Elli Kuruş)

17.422,88 TL

(Onyedibin

dörtyüzyirmiiki

Türk Lirası

Seksensekiz Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:11.10
Yayalar 9 112.200,00

1067

/112200

1.067,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

453.475,00 TL

(Dörtyüzelliüçbin

dörtyüz

yetmişbeş

Türk Lirası)

13.604,25 TL

(Onüçbinaltıyüzdört

Türk Lirası

Yirmibeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:11.30
Yayalar 1 338.800,00

1787

/338800

1.787,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

759.475,00 TL

(Yediyüz

ellidokuzbin

dörtyüz

yetmişbeş

Türk Lirası)

22.784,25 TL

(Yirmiikibin

yediyüzseksendört

Türk Lirası

Yirmibeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:11.50
Yayalar 1 338.800,00

1403

/338800

1.403,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

596.275,00 TL

(Beşyüz

doksanaltıbin

ikiyüz

yetmişbeş

Türk Lirası)

17.888,25 TL

(Onyedibin

sekizyüzseksensekiz

Türk Lirası

Yirmibeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:12.10
Yayalar 8 253.800,00

1016

/253800

1.016,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

431.800,00 TL

(Dörtyüzotuzbirbin

sekizyüz

Türk Lirası)

12.954,00 TL

(Onikibin

dokuzyüzellidört

Türk Lirası)
01.Ekim.2018
Saat:12.30
Yayalar 6 75.200,00

1854

/75200

1.854,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

787.950,00 TL

(Yediyüz

seksenyedibin

dokuzyüzelli

Türk Lirası)

23.638,50 TL

(Yirmiüçbin

altıyüzotuzsekiz

Türk Lirası

Elli Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:12.50
Yayalar 6 75.200,00

1513

/75200

1.513,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

643.025,00 TL

(Altıyüzkırküçbin

yirmibeş

Türk Lirası)

19.290,75 TL

(Ondokuzbin

ikiyüzdoksan

Türk Lirası

Yetmişbeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:13.10
Yayalar 1 338.800,00

117350

/33880000

1.173,50

Plansız

Alan

(İşgalli)

498.737,50 TL

(Dörtyüz

doksansekizbin

yediyüzotuzyedi

Türk Lirası

Elli Kuruş)

14.962,13 TL

(Ondörtbin

dokuzyüzaltmışiki

Türk Lirası

Onüç Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:13.30
Yayalar 1 338.800,00

1949

/338800

1.949,00

Plansız

Alan

(İşgalli)

828.325,00 TL

(Sekizyüz

yirmisekizbin

üçyüz

yirmibeş

Türk Lirası)

24.849,75 TL

(Yirmidörtbin

sekizyüzkırkdokuz

Türk Lirası

Yetmişbeş Kuruş)

01.Ekim.2018
Saat:13.50

 

Yayalar 1 pafta 1 parsel sayılı 338.800,00 m² alanlı taşınmazda, Yayalar 1 pafta 6 parsel sayılı 75.200,00 m² alanlı taşınmazda, Yayalar 1 pafta 8 parsel sayılı 253.800,00 m² alanlı taşınmazda ve Yayalar 1 pafta 9 parsel sayılı 112.200,00 m² alanlı taşınmazda yukarıdaki tabloda belirtilen Belediye hisselerinin satışı işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi ve 4706 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca KDV alınmayacaktır.

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parseller plansız alanda kalmaktadır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

   A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

   1 - İkametgah belgesi,

   2 - Nüfus cüzdan sureti,

   3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

   4 - Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

   5 - Temsil durumunda;noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   6 - 8. madde'de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

   B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

   1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,

   2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

   3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

   4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

   5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

   6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   8 - 8. madde’de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

   C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

   1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

   2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

   D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

   a) Tedavüldeki Türk Parası

   b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen"Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur." hükmüne göre taşınmazın yüzölçümünün % 20’si satış bedelinden düşülecektir.


17 Eylül 2018