Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

 

 

GÖREVLER

 

 • Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 • Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 • Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 • Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 • Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 • Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 • Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını teknolojik gelişimler göz önünde bulundurarak belirlemek,

 • Kurum hafızasının oluşturulmasında teknolojik imkanları sağlamak,

 • Şehrin yönetilmesinde ileri teknolojik imkanların (Yapay Zeka, Makine öğrenme, derin öğrenme, Açık veri portalı, Akıllı Şehirler) kullanılmasını sağlamak,

 • Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 • Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla gerekli birimlerle veri akışını sağlamak.

 • AR-GE ve İyileştirme süreçlerinin takibini sağlamak

 • Bilişim ürünlerinin alımı için gerekli ihtiyacı belirlemek ve temin etmek.

 • İnternet ve intranet olanaklarından belediyenin en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.

 • Kurum bünyesinde E-Belediye çalışmalarını tamamlamak.

 • Birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak.

 • Vatandaşın ve belediye personelinin işlerini kolaylaştıracak kullanıcı dostu mobil uygulamalar geliştirmek,

 • Yedekleme sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak.

 • Felaket kurtarma merkezini kurmak ve devamlılığını sağlamak.

 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak.

 • Müdürlüklerin ihtiyaç duydukları yazılımların analiz edilerek temin edilmesini sağlamak.

 • Belediyede kullanılan yazılımlarda meydana gelen hataları düzeltmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.

 • Belediyenin bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli çalışmaları yürütmek.

 • Dokümanları dijital ortamda oluşturmak, saklamak ve dijital imza ile sirkülasyonu gerçekleştirilerek hizmete sunmak.

 • E-imza başvuru, yenileme, kurulumu işlemlerinin takibini sağlamak.

 • Depo ve taşınır zimmetinin kurum içinde düzenli yapılmasını sağlamak.

 • İhale ve meclis toplantılarının internet üzerinden naklen yayını için gerekli alt yapı ve teknik desteği sağlamak.

 • İlçe sınırları içerisindeki okulların, ibadethanelerin, kamu kurum ve kuruluşların müdürlük imkanları ölçüsünde ve yasaların elverdiği ölçüde teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak.

 • TV yayın sistemleri bakım onarımlarını yapmak ve yeni taleplerin karşılanmasını sağlamak.

 • Telefon, santral ve data hatlarının çalışmasını sağlamak ve yeni kablolama taleplerini karşılamak.

 • Data telefon hatlarını çekmek ve arızaların giderilmesini sağlamak.

 • Telefon data santrallerinin ve bu sistemlere bağlı çevre sistemlerinin bakım onarımlarını yapmak.

 • Coğrafi Bilgi Sisteminin, yönetim bilgi sistemi ile entegre çalışmasını sağlamak.

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını yürütmek ve veri paylaşımını sağlamak.

 • Coğrafi veritabanının güncel tutulması için çalışmalar yapmak.

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi.

 • CBS tabanlı uygulamalara yönelik kullanıcılara teknik destek sağlanması.

 • Belediye bünyesinde bulunan fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması ve arşiv verilerinin hızlı ve kesintisiz şekilde kurum kullanıcılarının hizmetine sunulmasını sağlamak

 • Arşiv mevzuatına uygun olarak, fiziksel belgelerin ve e-imzalı belgelerin tasnif, dosyalama, düzenleme, saklama, koruma ve arşivden yararlandırma çalışmalarını yürütmek; saklama süresi dolduran evraklar için, ayıklama ve imha çalışmalarını gerçekleştirmek.

 • Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 • Müdürlüklerden gelen arşivle alakalı tüm taleplerin karşılanmasını sağlamak.

 • Arşiv mevzuatı çerçevesinde tüm dosya/evrak işlemlerini yürütmek.

 • Evrak ayıklama ve imha çalışmalarını yürütmek. 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 6 - 34899

Telefon 444 81 80-2226

Faks 0216 585 14 79


Ahmet Akkoç
Müdür
aakkoc@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2226

Ayhan Gürer
Sistem, Yazılım ve Arge Hizmetleri Birimi Şefi
agurer@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

Hicret Bıçakçıoğlu
Arşiv ve Belge Yönetim Birim Sorumlusu
hbicakcioglu@pendik.bel.tr