Bilgi İşlem Müdürlüğü


GÖREVLER

Günümüzde belediye hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında kaliteyi etkileyen en önemli unsur hiç kuşkusuz hizmet süreçlerinin ve bu süreçlerde yer alan bilginin iyi yönetilmesinden geçmektedir. Hizmetlerde en üst seviyeye ulaşılmasında verinin doğruluğu, güvenilirliği ve çabuk erişilebilirliği en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu bilgi ve birikimi en iyi şekilde yönetebilmeyi başaran kurumlar, alanlarında öncü hizmeti sunmayı başarabilmektedir.

Pendik Belediyemiz veriyi yönetme ve çözümlemede gösterdiği başarının yanı sıra bilgi teknolojilerine en çok yatırım yapan kurumlar arasında yer almaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyemizin bilgi sistemleri yapısıyla ilgili politikaları oluşturmada, belediyemiz birimlerinin kendi hizmetlerini görmelerinde ortaya çıkan bilgi sistemleri gereklerini koordine etmek için ihtiyaçları belirleyen, temin eden ve kullanıcı birimlere sunan bir birimdir.

 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Bilişim ürünlerinin alımı için gerekli ihtiyacı belirlemek ve temin etmek.

 - İnternet ve intranet olanaklarından belediyenin en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak.

 - Kurum bünyesinde E-Belediye çalışmalarını tamamlamak.

 - Birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak.

 - Yedekleme sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak.

 - Felaket kurtarma merkezini kurmak ve devamlılığını sağlamak.

 - Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak.

 - Belediye bünyesinde bulunan fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması ve arşiv verilerinin hızlı ve kesintisiz şekilde kurum kullanıcılarının hizmetine sunulmasını sağlamak.

 - Müdürlüklerin ihtiyaç duydukları yazılımların analiz edilerek temin edilmesini sağlamak.

 - Belediyede kullanılan yazılımlarda meydana gelen hataları düzeltmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.

 - Belediyenin bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli çalışmaları yürütmek.

 - Dokümanları dijital ortamda oluşturmak, saklamak ve dijital imza ile sirkülasyonu gerçekleştirilerek hizmete sunmak.

 - Fiziksel ve dijital arşiv çalışmalarını takip etmek ve yönetmek.

 - Arşiv mevzuatı çerçevesinde tüm dosya/evrak işlemlerini yürütmek.

 - Evrak ayıklama ve imha çalışmalarını yürütmek.

 - Müdürlüklerden gelen arşivle alakalı tüm taleplerin karşılanmasını sağlamak.

 - Taranması gereken dosyaları tespit etmek ve dijital ortama aktarmak.

 - Kent bilgi sisteminin, yönetim bilgi sistemi ile entegre çalışmasını sağlamak.

 - E-imza başvuru, yenileme, kurulumu işlemlerinin takibini sağlamak.

 - Depo ve taşınır zimmetinin kurum içinde düzenli yapılmasını sağlamak.

 - İhale ve meclis toplantılarının internet üzerinden naklen yayını için gerekli alt yapı ve teknik desteği sağlamak.

 - İlçe sınırları içerisindeki okulların, ibadethanelerin, kamu kurum ve kuruluşların müdürlük imkanları ölçüsünde donanım ihtiyaçlarını karşılamak.

 - Telefon, santral ve data hatlarının çalışmasını sağlamak ve yeni kablolama taleplerini karşılamak.

 - TV yayın sistemleri bakım onarımlarını yapmak ve yeni taleplerin karşılanmasını sağlamak.

 - Data telefon hatlarını çekmek ve arızaların giderilmesini sağlamak.

 - Telefon data santrallerinin ve bu sistemlere bağlı çevre sistemlerinin bakım onarımlarını yapmak.

 - Kent bilgi sistemini geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak.

 - Pendik-GIS veri girişi, güncellenmesi ve takibini yapmak.

 - Kent Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi arasında veri entegrasyonu sağlamak.

 

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 6 - 34899

Telefon 444 81 80-2226

Faks 0216 585 14 79


AHMET AKKOÇ
Müdür
aakkoc@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2226

İRFAN AKCA
Müdür Yardımcısı
iakca@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1178

AYHAN GÜRER
Sistem, Yazılım ve ARGE Hizmetleri Şefi
agurer@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1179

HİCRET BIÇAKÇIOĞLU
Arşiv ve Belge Yönetim Şefi
hbicakcioglu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3440