Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü


GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.   

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. 

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - Okulların bahçeleri ve çevresinin, okul öncesi ve öğretim süresince her türlü temizlik konusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaları yürütmek.

 - Pendik İlçesindeki tüm cadde ve sokakların süpürme işçileri ve süpürme araçları ile süpürmek suretiyle temizlemek.

 - İlçemiz genelinde cadde ve sokaklar üzerine haftalık kurulan semt pazarlarının temizlik ve yıkama çalışmalarını yapmak.

 - İlçe genelinde bulunan boş arazilerdeki yabani otların biçilip temizliklerinin yapılmasını sağlamak.

 - İlçemiz genelindeki cadde ve sokakların yol bordürlerinin boyanmasını ve kaldırımlarda çıkan otların temizliğinin yapılmasını sağlamak.

 - Zoonoz, salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak ve diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

 - İnsan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen haşere, sinek, kemirgen ve diğer zararlılarla vektör mücadelesi yapmak, her türlü önlemi almak.

 - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açmak. Burada barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak. Aşılamak, işaretlemek ve sağlığına kavuşanları alındığı yerlere bırakmak.

 - Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile afiş broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.

 - Kurban bayramında kesilmek üzere pazara getirilen kurbanlıkların sağlık ve uygunluk açısından kontrollerini yapmak.

 - Çevre temizliği, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerini yapmak.

 - Muhtelif yerlerde bulunan spor alanlarının ve parkların yeşil alanlarının ve sert zeminlerinin bakımını sağlamak.

 - Pendik genelinde cadde, sokak, park, yeşil alan ve kamusal alanlarda bulunan ağaçların bakım işlerini (sulama, budama, ilaçlama, kuruyan ağaçların değişimi vb.) yapmak.

 - Yeşil alanların periyodik bakımı, sulanması, yabani ot temizliği ve çim biçme işlemlerini yürütmek.

 - Vatandaş taleplerini, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek, imkânlar ölçüsünde hizmet verilmesini sağlamak.

 - Vatandaşlara ve resmi kuruluşlara talepleri halinde ilgili teknik personel aracılığı ile zirai konularda bilgi vermek.

 - Ağaçlandırma programı kapsamında toplumsal faaliyetler düzenleyerek hatıra ormanları oluşturmak, ilçe genelinde yaya kaldırımlarına, yol orta refüjlerine ve imar fonksiyonu yeşil alan olan yerlere ağaç dikmek.

 - Pendik genelindeki park, yeşil alan ve refüjlere peyzaj projelerine göre mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı gruplarının temin edilerek dikiminin yapılmasını sağlamak.

 - Park, yeşil alanlar ve refüj alanlarına bitkisel düzenleme yapılarak, belirli mevsim periyotlarında mevsimlik çiçek dikilmesini sağlamak.

 - Park, yeşil alanlar ve refüj alanlarına dikilen ve önceden dikilmiş mevcut ağaçlardan kuruyan ağaçların değiştirilmesini sağlamak.

 - İlçemizin donatı ve kent mobilyaları ihtiyacını karşılamak için, oyun grubu, fitness spor aletleri, bank, dekoratif saksı, dekoratif çöp kutusu, piknik masası, pergola, kameriye gibi donatıları temin ederek, peyzaj projelerine göre montajının yapılmasını sağlamak.

 - İlçe genelinde budanmış, kesilmiş ağaç atıklarının ve çim atıklarının toplanmasını sağlamak.

 - İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan noktalara konulan sulama ve besleme istasyonları ile sokak hayvanlarına yönelik besleme ve sulama çalışmalarını yürütmek.

  - Hayvanları koruma ve hayvan sevgisi bilincini oluşturmak için gönüllü hayvanseverlerle beraber çalışmak, vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.

 - Görüntü kirliliğine sebep olan yasa dışı, ahlak dışı pankartların, afişlerin kaldırılmasını ve duvar yazılarının boyanarak silinmesini sağlamak.

 - İlçe halkının çevre duyarlılığını artıracak projeler geliştirmek, yarışma, kampanya ve eğitim programları gibi etkinlikler düzenlemek.

 - İlçemiz sınırlarındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme işlerini yapmak veya yaptırmak.

 - İlçemiz sınırlarındaki mevcut ve yeni yapılan tüm parkların sulama tesisatı imalat, tamirat ile yeşil alan düzenleme kapsamında çim serim işlerini yapmak veya yaptırmak.

- İlçemiz sınırlarındaki mevcut parkların elektrik tesisatlarının kontrollerinin yapılması ve mevcut duruma göre led projektörler takılarak yenilenmesini yapmak veya yaptırmak. 

 

Adres Güllübağlar Mah. Muhsin Yazı Cad. - Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi

Telefon 444 81 80-3464

Faks 0216 585 14 63


MUHAMMET ÖZCAN
Müdür
mozcan[et]pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi Mezunu
1978, Trabzon Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3464

NAİM SALTI
İdari ve Mali İşler Bölüm Sorumlusu
nsalti[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3462

ÖZKAN KIR
Çevre Koruma ve Kontrol Bölüm Sorumlusu
okir[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3465

MURAT LERMİ
Park Bakım ve Yeşil Alanlar Bölüm Sorumlusu
mlermi[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3461

TURAN BİCAN
İdari İşler Birim Sorumlusu
tbican[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3467

HAKAN ARSLAN
Makine İkmal Birim Sorumlusu
harslan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3463

OĞUZ BİLGE ÖZYURT
Çevre Temizlik Birim Sorumlusu
obozyurt[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

KAAN MUSTAFA YILMAZ
Veteriner İşleri Birim Sorumlusu
kmyilmaz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3475

GÖKHAN TABAN
Bitkilendirme ve Yeşil Alanlar Birim Sorumlusu
gtaban[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3466