Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde; harcama birimlerimiz tarafından talep edilen mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihale süreçlerini gerçekleştirmek.

 - Belediyenin tüm harcama birimlerinin hizmet içi kullanımında gerekli olan kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçların; ambar stokları çerçevesinde temin ve teslimini ifa etmek ve ambar stok durumunu kontrol altında tutmak.

 - Pendik Belediyesinin tüm hizmet birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların gerçek ihtiyaç/talepleri (cenaze, eğitim, spor, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler vb.) doğrultusunda, şehir içi ve şehir dışı taşıma işleri ile belediye personel servis hizmetlerini gerçekleştirmek.

 - GSM, sabit telefon ve data hatlarının abonelik işlemlerini, tarife tanımlamalarını yapmak ve fatura takip-ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin talepleri ve/veya belediye meclisinin kararıyla imzalanacak protokoller doğrultusunda geçici taşıt tahsisi yapmak.

 - Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri gerçekleştirerek aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip yürütmek.

 - Belediyede bulunan tüm resmi araçların kayıtlarının tutulmasını ve fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarının yapılmasını sağlamak.

 -  Hizmet ünitelerimizin ve belediye meclisinin kararıyla imzalanacak protokoller doğrultusunda ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mobilya, beyaz eşya, TV, tabela, mobo ve konteyner, hareketli tente, anahtar, kilit ve hırdavat malzemeleri, mefruşat, tefrişat ile ilgili malzemelerin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde alımının yapılmasını ve bu taşınırların dağıtımını, nakliyesini ve montaj işlemlerinin yapılmasını sağlamak.  - Belediyeye ait tüm hizmet ünitelerinin bina içi temizliğinin yapılmasını sağlamak. 

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin temizlik taleplerini imkanlar dahilinde karşılamak.  - Hizmet ünitelerinde kullanılmak üzere içme suyu ve sebil teminini gerçekleştirmek.

 - Belediyemiz etkinlikler, kamu-sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve vatandaş taleplerine yönelik olarak; sahnepodyum kurulumu, ses sistemi kurulumu, canlı yayın, led ekran kurulumu, çadır kurulumu, masa sandalye temini, alan süsleme, bayraklama çalışması gibi gelen talepleri karşılamak.

 - Ulusal ve resmî bayram ve açılış törenlerinde tören yerlerinin ve tesislerin bayraklar ile donatılmasını ve tesislerin makam, masa, direk bayrakları ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.  - Birimlerin hizmet üniteleri arasında taşınma işlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerindeki güvenlik kameralarının montaj, kurulum ve bakım taleplerini karşılamak.

 - Belediye hizmet tesislerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli koordinasyonların sağlanarak, problem çözümü ve tesis içerisindeki programların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, ilgili birimlere sevki ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin elektrik, su, doğalgaz abonelik (sözleşme/iptal/devir) ve fatura işlemlerinin takibini yapmak.

 - Genel ve yerel seçimler ile halk oylamalarında İl Seçim Kurulu Başkanlığına ait seçim sandıklarını depolamak, dağıtımı ve toplanmasını sağlamak.

  

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 1 - 34899

Telefon 444 81 80-1147

Faks 0216 585 14 95


Dr. FARUK DEMİR
Müdür
fdemir@pendik.bel.tr
Marmara Üniversitesi - Kimya Mühendisliği Mezunu
1987, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1145

ERDEM YAĞCI
Müdür Yardımcısı
eyagci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 - 1149

OĞUZ BİLGE ÖZYURT
Müdür Yardımcısı
obozyurt@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 5324

UMUT ÇAKMAK
Organizasyon ve Taşıma Şefi
ucakmak@pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 2328

MUHAMMET SARICI
Satın Alma Şefi
msarici@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

NİHAT BÜLBÜL
Ulaştırma Şefi
nbulbul@pendikbel.tr
Tel: 444 81 80 / 5323

M. EMRE ÇOBANOĞLU
Tesisler Şefi
ecobanoglu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1163