Dış İlişkiler Müdürlüğü

Küreselleşen dünya ile birlikte yerel yönetimlerde de uluslararası ilişkilerin önem kazanması; vatandaşların beklentileri ve ihtiyaçlarındaki çeşitliliği arttırmış, bu beklenti ve ihtiyaçlara uluslararası düzeyde cevap verilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik ile Pendik Belediyesi 2012 Mayıs ayında Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü kurarak ulusal ve uluslararası alanda kurumsal ilişkileri geliştirmeye yönelik; ekonomik, teknolojik, politik, ekolojik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini, tecrübe paylaşımını ve bilgi paylaşımını amaçlayan diğer şehirler ile karşılıklı teknik ziyaretler, sürdürülebilir kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası birliklere üyelikler, Pendik Kent Konseyine verilen destek ile vatandaşı yönetim sürecine dahil ederek yönetişimin ilçemizde hızlı gelişimine katkı, ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projeleri hazırlamak, uygulamak ve/veya hazırlanıp uygulanmasına danışmanlık yapmak gibi çalışmalara imza atmaktadır.

 

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Kurum ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli düzeylerden farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sunan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak.

 - Avrupa Birliği, topluluk üyeleri ve müktesebata yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurmak, geliştirilmesi ve takibini sağlamak.

 - Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

 - Kurumumuz ve ilçemizde proje bazlı yönetişim sistemini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla STK’ların, okulların, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine vevatandaşlara, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak. 

 - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında koordinatör kurum olarak yurtdışı paydaşlarla projeler üretmek ve programa katılmak isteyen gençleri bilgilendirmek.

 - Kurumumuzun ilişki içinde olduğu diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler, STK, dernek, vakıflar, birlikler ile ilişkileri yürütmek, gerçekleştirilen etkinliklerde kurumu temsil etmek ve tanıtımını sağlamak.

 - Kurumun ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışı teknik, sosyal ve kültürel gezilerin organizasyonunu sağlamak.

 - Kurum ve ilçeye katkı sağlayacağı düşünülen diğer şehir veya ülkelerden gelen heyetleri, kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek. 

 - Kurumun tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi ve fuarların organizasyonunu sağlamak. 

 - Kurumumuzun kardeş şehirleriyle olan etkinliklerini organize etmek ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

 - Kent Konseyi’ne ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, Kent Konseyi faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda gereken yardım ve desteğisağlamak.

 - Ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklık veya işbirliği amacıyla protokol çalışmaları yapılarak imza altına almak.

 - İlçemizi, Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ve/veya çevirilerini yapmak.

 - Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

 - Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak.

 

Adres Yenimahalle Stadyum Sok. No: 18

Telefon 444 81 80-3615

Faks 0216 585 14 86


ÖMER FARUK KARADENİZ
Müdür
ofkaradeniz[et]pendik.bel.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mezunu
1981, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3610

AHMET AKKOÇ
Dış İlişkiler Bölüm Sorumlusu
aakkoc[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3611

FATİH GÜNAY
Kurumsal İlişkiler Birim Sorumlusu
fgunay[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3612

RÜVEYDA GÜZEL
Uluslararası İlişkiler ve Proje Fon Yönetim Birim Sorumlusu
rguzel[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3627

MUSTAFA ŞAHİN
Kent Konseyi Birim Sorumlusu
msahin[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3618