Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

Sürekli gelişen dünyada artık, ülkelerin değil; şehirlerin yarıştığı, marka haline geldikleri bir süreç yaşanmaktadır. Müdürlüğümüz bu gelişim sürecine en iyi şekilde dahil olarak ilgili mevzuat çerçevesinde teknolojiyi iyi kullanan, yeni fikirler üretebilen, teknolojik gelişimleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, alanında uzman ve deneyimli personeliyle Harita Biriminde ilçemizdeki tüm imar uygulamalarını tamamlamak ve Kent Bilgi Sistemi Biriminde ise güncel verilerin sisteme en iyi şekilde entegresini sağlamak ve numarataj çalışmalarını yürütmektir.

GÖREVLER 

 - Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yürütmek, Ulusal Adres Veritabanı çalışmalarını yürütmek.

 - Kent haritalarının basım işlerini yürütmek.

 - Yeni açılan cadde ve sokakların isimlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması işlemlerini yürütmek.

 - İmar uygulaması sonucu tescil edilen yeni tapuların dağıtımını yapmak.

 - İlgililerin talebi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanununun 14. 15. ve 16. maddelerine göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, encümene teklif folyesi, encümen kararı, ada revizyonu gibi belgeler ile arazi ölçümü ve aplikasyon işleri çalışmalarını yürütmek.

 - Ayrıca birim yönetmeliğinde bahsi geçen maddeler.

 - 2981 sayılı Kanuna göre tapu vermek. Bu kanun kapsamında gecekondu tasfiyesi ve tapu tahsis belgeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

 - 775 sayılı Kanununa göre arsa ve daire tahsisini yapmak. Bu kanun kapsamında yapılan iş ve işlemler ile ilgili gerektiğinden Gecekondu Fonunun kullanmak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesine göre iş ve işlemleri yürütmek.

 - Gecekondu tasfiyesi işlemlerini yapmak, bununla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.

 - 4706 sayılı Kanuna göre Hazine’den Belediye’ye taşınmaz devri işlemlerini yapmak. Bu kapsamda devir olan taşınmazların hak sahiplerine satış ve tescil işlemlerini yürütmek.

 - Vatandaşlardan gelen dilekçeleri cevaplandırmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Belediye’ye ait taşınmazların kamu kurumlarına devir işlemlerini yapmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemini yapmak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre ihale ile taşınmazların satışını yapmak.

 - Kamuya ait taşınmazların tevhid, ifraz, ihdas ve terk işlemlerini yapmak.

 - Şartlı veya şartsız taşınmaz bağış işlemleri ile ilgili süreci yürütmek, gereken işlemleri yapmak.

 - Belediye bütçesinden tahsis edilen ödeneği kullanmak.

 - Belediye gayrimenkullerinin envanterlerini tutmak. yönetimini yapmak, gayrimenkul geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, plan ve uygulamayı yapmak veya yaptırmak, bu amaçla değerleme yaptırmak için gerekli hizmetleri satın almak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazların takas (trampa), satış, satın alma, irtifak hakkı vb. işlemlerini yürütmek.

 - Belediye lehine irtifak hakkı tesis talepleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, sözleşmeleri uygulamak ve tapuda gerekli tescil sürecini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca belediyemiz hisselerinin satışlarını ve ihdas sonucu oluşan taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

 - Belediyemize ait taşınmaz mülklerle ilgili başta mahkemeler olmak üzere diğer kurum ve 3.şahıslar nezdinde gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 - Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak açılmış başta kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, bedel artırım, izale-i şuyu ve tapu iptal tescil davalarını koordinatör müdürlük sıfatıyla takip etmek, bu kapsamda gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek, ilgili kurumlar nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 - Belediye aleyhine açılmış veya açılabilecek kamulaştırmasız el atma davaları ile bedel artırım davalarına karşı gerektiğinde adli veya idari yargıda karşı davalar açmak, bununla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 - Açılan veya açılması muhtemel kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili taşınmaz malikleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak, 6745 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanunu’na göre ilgili kurumlar ile gerekli görüşmeleri yapmak, imar değişikliği tekliflerinde bulunmak.

 - Belediyenin 5 yıllık İmar Programlarını hazırlamak, bununla ilgili tüm müdürlükleri koordine etmek, diğer kamu kurumları ile ilgili gerekli görüşme ve yazışma süreçlerini yürütmek.

 - Belediyenin gayrimenkulleri ile ilgili gerektiğinde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmak, özel mülkiyete konu parseller ile proje ortaklığı görüşmeleri yapmak, protokoller yapmak, gerektiğinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak.

 - Belediye Meclisi, Encümen veya Başkanlık Makamınca yapılmasına karar verilen özel proje çalışmalarına yönelik gerekli değerleme çalışmalarını yapmak, buna yönelik gerektiğinde değerleme hizmeti almak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, özel mülkiyete konu parsellerin bu projeler kapsamında tevhid, ifraz, terk, taksim, trampa, kat irtifakı/mülkiyeti tescil veya terkin işlemlerini yapmak, bu işlemlerin yapılabilmesine yönelik ilgili taşınmaz maliklerinden vekaletname almak ve gerektiğinde bu işlemleri tapu ve kadastro müdürlüklerinde vekil sıfatıyla yapmak veya yaptırmak.

 - Belediyenin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

 

Adres Pendik Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 3 - 34890

Telefon 444 81 80-1242


ÖZLEM KAÇAMAK
Müdür
okacamak@pendik.bel.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi - Harita Mühendisliği Mezunu
1972, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1240

ALPER YİĞİT
Gecekondu Bölüm Sorumlusu
ayigit@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1351

ÖMER KABA
Harita ve Emlak Bölüm Sorumlusu
okaba@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2369

BUKET DEMİR
Harita Birim Sorumlusu
bdemir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1243

VOLKAN BAŞARSLAN
Tahsis Birim Sorumlusu
vbasarslan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2450

İBRAHİM DURMAZ
Gecekondu Birim Sorumlusu
idurmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1352