Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

GÖREVLER 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapmak.

 - İlgililerin talebi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanununun 14., 15. ve 16. maddelerine göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, encümene teklif folyesi, encümen kararı, ada revizyonu, aplikasyon gibi çalışmaları yapmak.

 - Şuyulandırma ile ilgili süreçleri yürütmek. Gerekli hallerde vatandaşa şuyulandırmalar ve prosedür hakkında bilgi vermek.

 - Adres tespitlerinin kontrolü ve onayını yapmak.

 - Yeni açılan cadde ve sokakların isimlendirilmesi için meclise teklif verilmesi işlemlerini takip etmek.

 - Adres kayıt sisteminin veri girişi, UAVT kodlarının sistemde takibi ve kontrolü, müdürlük verilerinin sisteme girişi, adres tespitleri ve sistem verilerinin güncel tutulmasını sağlamak

 - Kent haritalarının basım işlerinde veri altlığı oluşturulmasının takibi ve kontrolünü yapmak.

 - Hisseli parsellerin müstakil parsellere çevrilmesiyle oluşan yeni tapuların dağıtımını yapmak.

 - 2981 sayılı Kanuna göre tapu vermek. Bu kanun kapsamında gecekondu tasfiyesi ve tapu tahsis belgeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

 - 775 sayılı Kanununa göre arsa ve daire tahsisini yapmak. Bu kanun kapsamında yapılan iş ve işlemler ile ilgili gerektiğinde gecekondu fonunu kullanmak.

 - Gecekondu tasfiyesi işlemlerini yapmak, bununla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.

 - 4706 sayılı Kanuna göre Hazine’den Belediye’ye taşınmaz devri işlemlerini yapmak. Bu kapsamda devir olan taşınmazların hak sahiplerine satış ve tescil işlemlerini yürütmek.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Belediye’ye ait taşınmazların kamu kurumlarına devir işlemlerini yapmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemini yapmak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ihale ile taşınmazların satışını yapmak.

 - Kamuya ait taşınmazların tevhid, ifraz, ihdas ve terk işlemlerini yapmak.

 - Şartlı veya şartsız taşınmaz bağış işlemleri ile ilgili süreci yürütmek, gereken işlemleri yapmak.

 - Belediye gayrimenkullerinin envanterlerini tutmak, yönetimini yapmak, gayrimenkul geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, plan ve uygulamayı yapmak veya yaptırmak, bu amaçla değerleme yaptırmak için gerekli hizmetleri satın almak.

 - Belediye bütçesinde tahsis edilen ödeneği kullanmak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazların takas (trampa), satış, satın alma, irtifak hakkı vb. işlemlerini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca belediyemiz hisselerinin satışlarını ve ihdas sonucu oluşan taşınmazların satış işlemleri ile geçici 16. madde kapsamında arsa satışı yapmak.

 - Belediyemize ait taşınmaz mülkleriyle ilgili başta mahkemeler olmak üzere diğer kurum ve 3.şahıslar nezdinde gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek. 34) Belediyenin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesine göre iş ve işlemleri yürütmek.

 - Belediye lehine irtifak hakkı tesis talepleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, sözleşmeleri uygulamak ve tapuda gerekli tescil sürecini yürütmek.

 - Belediyenin 5 yıllık imar programlarını hazırlamak, bununla ilgili tüm müdürlükleri koordine etmek, diğer kamu kurumları ile ilgili gerekli görüşme ve yazışma süreçlerini yürütmek.

 - Belediyenin gayrimenkulleri ile ilgili gerektiğinde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmak, özel mülkiyete konu parseller ile proje ortaklığı görüşmeleri yapmak, protokoller yapmak.

 - Belediye Meclisi, Encümen veya Başkanlık Makamınca yapılmasına karar verilen özel proje çalışmalarına yönelik gerekli değerleme çalışmalarını yapmak, buna yönelik gerektiğinde değerleme hizmeti almak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, özel mülkiyete konu parsellerin bu projeler kapsamında tevhid, ifraz, terk, taksim, trampa, kat irtifakı/mülkiyeti tescil veya terkin işlemlerini yapmak, bu işlemlerin yapılabilmesine yönelik ilgili taşınmaz maliklerinden vekaletname almak ve gerektiğinde bu işlemleri tapu ve kadastro müdürlüklerinde vekil sıfatıyla yapmak veya yaptırmak.

 - Belediyemize ait veya tasarrufu altındaki her türlü yapı ve tesisin ilgili mevzuat gereğince (2886 Devlet İhale Kanunu, 6098 Türk Borçlar Kanunu ve ve 4734 sayılı 7 Kamu İhale Kanunu) tahsis, kiralama ve bu işlemlerin takibi ile protokol ve intifa hakkı işlemlerini yapmak.

 - Yol ve altyapı çalışmaları için, kamulaştırmalardan sonra enkaz ve ağaç bedellerini hesaplamak veya hesaplatmak, ilgili müdürlükle gerekli yazışmaları yapmak.

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 2 - 34899

Telefon 444 81 80-1242


ÖZLEM KAÇAMAK
Müdür
okacamak@pendik.bel.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi - Harita Mühendisliği Mezunu
1972, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2351

ÖMER KABA
Müdür Yardımcısı
okaba@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2369

CİHAN DOĞUYILDIZ
Emlak Şefi
cdoguyildiz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1351

BUKET DEMİR
Harita Şefi
bdemir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1243

ALPER YİĞİT
Gecekondu Şefi
ayigit@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1352