Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - İlçe genelinde sportif faaliyetler planlamak, projelendirmek ve uygulamak.

 - Spor okulları ve kursları açmak.

 - Belediye ve amatör spor kulüpleri arasında işbirliği imkanları oluşturmak, koordinasyonu sağlamak.

 - İlçemizdeki izcilik faaliyetlerini sivil toplum örgütleri ile birlikte koordine etmek.

 - İlçe içi ve dışında izcilik eğitimi ve kampı düzenlemek.

 - İlçemiz sınırlarındaki amatör spor kulüplerine, sporculara ve antrenörlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

 - İlçemizdeki okullarda çocuk ve gençlere sporu sevdirmeye yönelik eğitsel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek ve sportif malzeme desteği vermek.

 - Gençliğin sosyal, kültürel sportif becerilerini geliştirmek için çeşitli seminer, konferans, paneller, turnuva ve yarışmalar düzenlemek.

 - Gençlerin şiddetten uzak durmaları noktasında gençlere yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek.

 - Gençlere yönelik yaz ve kış kamp faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.

 - Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla, seminerler ve geziler düzenlemek.

 - Gençleri bilimsel çalışmalara yönlendirmek üzere proje, atölye çalışmaları, araştırma ve geliştirme noktasında destek vermek.

 - Gençlerin sosyal hayata uyumu ve kişisel gelişimini destekleyen faaliyetler düzenlemek.

 - Gençlerin teknolojiyi daha verimli kullanmaları, sanal bağımlılıktan uzak durmaları için yeni projeler üretmek.

 - Gençlere yönelik, üniversite seçimi, meslek tanıtımı ve kariyer geliştirme noktasında etkinlikler düzenlemek.

 - Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve bilinçlendirmek amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

 - İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren; engelli gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlemek, engelli spor kulüplerine ayni ve nakdi destek vermek.

 - Yurtiçi ve yurt dışından gelen ve giden öğrencilerin organizasyonunu sağlamak (değişim programı çerçevesinde).

 - İş bu yönetmelikte belirtilmemiş hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 - İlçemizdeki okullarda eğitime destek için sivil toplum kuruluşları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile etüt ve takviye dersleri desteği vermek.

 - Belediyemize ait spor tesislerinde kullanılmak üzere her türlü malzeme ve ekipman alımı yapmak, alınan malzemelerin ve ekipmanların her türlü bakım ve onarımını yapmak.

 - Eğitime katkı sağlamak amacıyla; atölye çalışmaları, seminerler, okuma kampanyaları, okur-yazar buluşmaları vb. etkinlikler düzenlemek.

 - Belediyeye ait kütüphanelerde ve bilgi evlerinde hizmet vermek.

 - Kütüphane üyeleri ve gönüllülerine yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 - İlçe genelinde okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacı ile okuma kampanyaları düzenlemek, bağış kitap toplamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

 - Kütüphanelerdeki kitapların güncellenmesini, barkodlanmasını ve tasniflenmesini sağlamak.

 - Bağış yapılan kitapların toplanması, seçilmesi ve dağıtımını koordine etmek.

 - STK’lar ve diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen etkinliklerin takibini yapmak ve yapılan etkinliklere destek vermek.

 - İlçemiz sınırlarındaki okullara ve STK’lara yönelik kütüphane kurulumu ve kitap bağışında bulunmak.

 

Adres Esenler Mah. Rıfat Ilgaz Cad. Yeşil Sok. No: 18

Telefon 444 81 80-5415

Faks 0216 585 14 60


NURİ SİNCANLI
Müdür
nsincanli[et]pendik.bel.tr
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu
1973, Sivas Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 5410

BURAK GÜL
Gençlik ve Spor Faaliyetleri Bölüm Sorumlusu
bgul[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

İRFAN DOĞAN
Gençlik ve Spor Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
idogan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 5411

AKIN SERTTAŞ
Eğitim, Kütüphane ve Mali İşler Birim Sorumlusu
aserttas[et]pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 5412

GÖKHAN TEZSATAR
Gençlik ve Spor Birim Sorumlusu
gtezsatar[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 5414

FURKAN LEVENT
Spor Etkinlikleri Birim Sorumlusu
flevent[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 5413