Hukuk İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Pendik Belediye Başkanlığı’nın taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

 - İşçi işveren ilişkisi ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı olarak yapılacak arabuluculuk görüşmelerine katılacak komisyonunu belirlemek, komisyon görüşmelerini organize etmek, görüşmeler neticesinde mutabık alınan hususlarda gerekli işlemleri yapmak ve raporları hazırlamak.

 - İşçilik alacakları ve ticari uyuşmazlıklarda belediyemize karşı dava öncesi yapılan arabuluculuk başvurusu üzerine ilgili konuda gerekli çalışmaların yapılması ve belediyemiz lehine olacak şekilde başvurunun dava açılmadan sonuçlandırılması.

 - İşçi işveren ilişkisinden kaynaklı davalar neticesinde ödemesi yapılan dosyalar için yüklenici şirketlere rücu davası açmak ve davanın takibini yapmak.

 - Açılan veya açılması muhtemel kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili taşınmaz malikleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak, 6745 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanununa göre ilgili kurumlar ile gerekli görüşmeleri yapmak, imar değişikliği tekliflerinde bulunmak.

 - Kurumu ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciler nezdinde Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, hukuki görevle ilgili Belediye tüzel kişiliği adına verilen vekalet kapsamındaki yazışmaları yapmak.

 - Kurum müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili kanuni olarak izlenmesi gereken usul ve esaslar hakkındave hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek.

 - Görev alanıyla ilgili konularda kurum içi ve kurumlar arası talep ve yazışmalarını yürütmek.

 - Hukuki işlemler ile ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

 - Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı, itiraz; temyiz sonucu verilen kararlara karşı, karar düzeltme yoluna gidilmesine gerek olup olmadığına karar vermek.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Belediyemizle davası olan veya hukuki bir süreç hakkında bilgi almak isteyen personel ve vatandaşlarımızınbilgilendirilmesi.

 - Müdürlüğümüze gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 ve 4982 sayılı kanunlarkapsamında dilekçe dilekçe yoluyla yapılan başvurulara Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayı ile usul ve mevzuata uygun şekilde cevap vermek, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Adres Batı Mah. Karanfil Sok. No: 33 Pendik Belediyesi Ek Hizmet Binası 5. Kat - 34890

Telefon 585 11 00-1277


SADIK KOTAN
Müdür
skotan@pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu
1972, Sivas Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1203

FATİH AYSAN
Hukuk İşleri Birim Sorumlusu
faysan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1275