İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREVLER

- Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

- Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. -  Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

- Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

- Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

- Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

- Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

- Yapı Ruhsatı (Yeni Yapı, Tadilat, Yeniden, Yenileme, İsim Değişikliği) düzenlemek.

- İmar Durumu Belgesi düzenlemek.

- Kat İrtifakı Projelerini onaylamak.

- Asansör-Makine-Elektrik-Isı Yalıtım Projelerini onaylamak.

- Ekspertiz İşlemlerini gerçekleştirmek.

- Lihkab’tan gelen Bağımsız Bölüm Düzeltme işlemlerini yapmak.

- Riskli yapı bulunan parsellerde müteahhide düşen bağımsız birimlerin satış yazılarını yazmak.

- Yapı kayıt belgesi veya hasar tespit raporu bulunan binalara güçlendirme izni vermek.

- İlçe sınırları dahilinde vatandaşların imar işlemleri ile ilgili yazılı ve sözlü taleplerini mahallinde ve dosyasında inceleme yaparak değerlendirmek.

- İlgili vatandaş taleplerinin Mimari Estetik Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

- 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

- Riskli yapılarla ilgili tespit, tahliye, yıkım ve yeniden inşa ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, tüm iş sürecini yürütmek ve takibini yapmak.

- Riskli yapılarla ilgili 6306 sayılı Kanun kapsamında kira ve taşınma yardımları işlemlerini yürütmek.

- Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, gerektiğinde yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak.

- Riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki uygulamalarda ortaya çıkacak davalar ile ilgili süreci yönetmek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından Belediye’ye aktarılacak kaynağın yönetim ve harcamasını yapmak.

- Riskli yapıların bulunduğu parsellerde 6306 sayılı Kanun kapsamında resen terk, ifraz, taksim, ihdas ve tapuya tescil işlemlerini yapmak.

- Riskli olarak tespit edilen yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar konusunda paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının satılmasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

- Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan malikler ile uzlaşma görüşmeleri yapılarak kentsel dönüşüm sürecine müdahil olmalarını sağlamak.

- Bir yapı adasında yer alan parsel sayısının en az üçte ikisinin tevhidi sonucu yapılacak uygulamalarda bu tevhide yanaşmayan parsel malikleri ile ada bütününde uygulama yapılmasına yönelik uzlaşma görüşmelerinde bulunmak.

- İnşaat/Yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi ile diğer lüzumlu belgelerin düzenlenmesini sağlamak, takibini yapmak.

- 6306 sayılı kanun ve 3194 sayılı kanuna istinaden yapı malikleri ya da vekilleri tarafından yapılacak müracaatlara istinaden yapılara yıkım ruhsatı düzenlenmek ve gerekli süreci yürütmek.

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 3 - 34899

Telefon 444 81 80-2271


MEHMET KESKİN
Müdür
mehmetkeskin@pendik.bel.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Mezunu
1986, Trabzon, Çaykara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2270

MURAT YAVUZTÜRK
Müdür Yardımcısı
myavuzturk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2278

İSA TOPRAK
İmar ve Şehircilik Şefi
itoprak@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

İBRAHİM GÜN
Proje Kontrol Şefi
igun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2274

AHMED VOLKAN İLİŞ
Kentsel Dönüşüm Şefi
avilis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2534