İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemeye katkıda bulunmak, bununla ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeleri temin ederek gereken çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - Yapı ruhsatı düzenlemek.

 - Kat irtifakı kurulması işlemlerini gerçekleştirmek.

 - İlçe sınırları dahilinde vatandaşların imar işlemleri ile ilgili yazılı ve sözlü taleplerini mahallinde ve dosyada inceleme yaparak değerlendirmek.

 - İlgili vatandaş taleplerinin Mimari Estetik Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

 - 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak

 - Riskli yapılarla ilgili tespit, tahliye, yıkım ve yeniden inşa ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, tüm iş sürecini yürütmek ve takibini yapmak

 - Riskli yapılarla ilgili 6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımları işlemlerini yürütmek

 - Riskli alanlardaki riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak

 - Riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki uygulamalarda ortaya çıkacak davalar ile ilgili süreci yönetmek

 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından Belediye’ye aktarılacak kaynağın yönetim ve harcamasını yapmak

 - Riskli yapıların bulunduğu parsellerde 6306 sayılı kanun kapsamında resen terk, ifraz, taksim, ihdas ve tapuya tecsil işlemleri

 - Riskli olarak tespit edilen yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar konusunda paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının satılmasına ilişkin iş ve işlemler

 - Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan malikler ile uzlaşma görüşmelerin yapılarak kentsel dönüşüm sürecine müdahil olunmalarının sağlanması

 - Bir yapı adasında yer alan parsel sayısının en az üçte ikisinin tevhidi sonucu yapılacak uygulamalarda bu tevhide yanaşmayan parsel malikleri ile ada bütününde uygulama yapılmasına yönelik uzlaşma görüşmelerinde bulunulması

- Yıkım Ruhsatı düzenlemek
 
- Yıkıntı Atığı Taşıma Belgesi düzenlemek
 
- Hafriyat Belgesi düzenlemek
 
 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4 - 34890

Telefon 444 81 80-2351

Faks 0216 585 14 74


MEHMET KESKİN
Müdür
mehmetkeskin@pendik.bel.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Mezunu
1986, Trabzon, Çaykara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2270

MURAT YAVUZTÜRK
İmar ve Şehircilik Bölüm Sorumlusu
myavuzturk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2278

ABDULLAH DEMİRTAŞ
Statik Kontrol Birim Sorumlusu
ademirtas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1265

İSA TOPRAK
Elektrik Kontrol Birim Sorumlusu
itoprak@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

EROL BALCIOĞLU
Mimari Kontrol Birim Sorumlusu
ebalcioglu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1261

AHMED VOLKAN İLİŞ
Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu
avilis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2534

İBRAHİM GÜN
Evrak Takip Birim Sorumlusu
igun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2274