Kültür İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Pendik ilçesinin, kültürel sanatsal ve eğitsel gelişimine katkı sağlamak ve vatandaşların bu alandaki taleplerinin uygun koşullarda sağlanması amacıyla organizasyonlar planlamak ve uygulamak, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Pendik İlçe Kaymakamlığı nezdinde kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli işbirliğine gitmek veya ortak projeler geliştirmek.

 - Tiyatro, sinema, festivaller, fuarlar, konserler, anma programları, sergiler, konferanslar, sohbetler, paneller, sempozyumlar, şiir dinletileri, kültürel ve sanatsal çalışma atölyeleri açmak, tarihi ve kültürel gezi programları organize etmek ve yürütmek, vb. kültür sanat faaliyetlerinin stratejik planlama ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapmak ve icrasını gerçekleştirmek.

 - Müdürlük faaliyetlerinin duyurulması amacıyla aylık bülten, afiş, pankart, katalog, davetiye vb. materyallerin hazırlık safhasının ve dağıtımının takibini yapmak.

 - Etkinliklerin duyurulmasında sosyal medya mecraları (Facebook, Twetter vb.) kullanılarak ilgili birimlerle koordineli olarak, sms ve reklam çalışmalarını gerçekleştirmek.

 - Görsel sanatlar, sahne sanatları, enstrüman kursları, eğitsel kurslar, geleneksel el sanatları branşlarında stratejik planlama ve performans yönetimine uygun olarak planlama yapmak ve düzenlenen etkinliklerin icrasını gerçekleştirmek.

 - Sezon sonunda kurslarda üretilen ürünlerin, vatandaşların beğenisine sunulması amacıyla sergiler ve mini fuarlar düzenlemek.

 - Sahne sanatları ve enstrüman kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergileyecekleri sezon sonu etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek.

 - STK’lardan ve diğer kurumlardan gelen talepler doğrultusunda, görsel sanatlar, sahne sanatları, enstrüman kursları, eğitsel kurslar, geleneksel el sanatları kursları açmak ve takibini yapmak, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak kurslar açmak ve projeler gerçekleştirmek.

 - Kurs kayıtlarını yapmak, yıllık müfredat ve ders programlarını hazırlamak, sertifika ve katılım belgelerini düzenlemek ve hak sahiplerine ulaştırmak.

 - İlgili Belediye Meclis kararlarına istinaden kurs ücreti takiplerini yapmak.

 - STK’lar ve diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen etkinliklerin takibini yapmak ve yapılan etkinliklere destek vermek.

 - Kültür ve sanat merkezleri ve fuaye alanlarının uygun tarih ve saatlerde dernek, okul, STK vb. kurum ve kuruluşlara tahsis etmek, ilgili Belediye Meclis kararlarına istinaden salon tahsis ücretlerini takip etmek.

 - Gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerin fiziki ve dijital olarak arşivlenmesini, raporlanmasını, ölçme ve değerlendirmelerini yapmak.

 - Belediyeye ait kütüphanelerde hizmet vermek.

 - Kütüphane üyeleri ve gönüllülerine yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 - İlçe genelinde okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacı ile okuma kampanyaları düzenlemek. 28) Kütüphanelerdeki kitapların güncellenmesini, barkodlanmasını ve tasniflenmesini sağlamak.

 - Bağış yapılan kitapların toplanması, seçilmesi ve dağıtımını koordine etmek.

 - İlçemiz sınırlarındaki okullara ve STK’lara yönelik kütüphane kurulumu ve kitap bağışında bulunmak.

 - Eğitime katkı sağlamak amacıyla; atölye çalışmaları, seminerler, okuma kampanyaları, okur-yazar buluşmaları vb. etkinlikler düzenlemek.

 

Adres Doğu Mah. Erol Kaya Cad. No: 201 (Atatürk Kültür Merkezi)

Telefon 444 81 80-3563

Faks 0216 585 14 63


MUSTAFA KEMAL ÇALIKÇI
Müdür
mkcalikci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3563

CEM KOÇDEMİR
Müdür Yardımcısı
ckocdemir@pendik.bel.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1971, Bursa Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3561

FARUK ERDOĞAN
Kütüphane Birimi Şefi
farukerdogan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3552

SEYFETTİN AKTAŞ
Kültürel Etkinlikler Şefi
seyfettinaktas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3575

ŞENOL ŞAHİNBAŞ
Eğitim Birimi Şefi
ssahinbas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3551