Mali Hizmetler Müdürlüğü

GÖREVLER
 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 - Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 - İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 - Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 - Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, dönem başı ve dönem sonu işlemlerini yapmak, hesapların uygunluğunu sağlamak.

 - Mutemetlere açılan avans ve kredi belgelerinin incelenerek mevzuata uygunluğu sağlananların ödenmesi, mahsup işlemlerinin yapılması, mahsup işlemleri yapılamayanların araştırılarak mahsup işleminin yapılmasını sağlamak.

 - Yönetim dönemi içerisinde tahsili kendisine verilmiş olan kişi borçları hesabında kayıtlı tutarların takip ve tahsilini sağlamak.

 - Belediye adına bankalarda açılan hesapların takibini ve uygunluğunu kontrol etmek.

 - Belediyenin mali programlaması ve politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, mali yapıyı güçlendirici önlemler almak.

 - Bir önceki yılın gelir ve gider kesin hesaplarını yasal süresi içinde usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

 - Kesinleşen gelir ve gider bütçelerinin ilgili yıl muhasebe programlarına işlenmesini sağlamak.

 - Bütçe içi ödenek aktarmalarını yapmak, ödenekleri kontrol etmek, gelir gider dengesini izlemek.

 - Muhtasar, katma değer vergisi beyannamesini hazırlamak, ödemek ve muhasebeleştirmek.

 - Emanet hesaplarını kontrol etmek, ödemek ve muhasebeleştirme işlemlerini takip etmek (Teminatlar, icra, kefalet).

 - Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak.

 - Aylık tahsilât üzerinden hesaplanan payların hesaplarını yapmak, ilgili hesaplara kaydetmek, ödemek ve muhasebeleştirmek işlemlerinin takibini yapmak.

 - 4857 ve 657 sayılı Kanunlara tabi personelle ilgili her türlü ödemeleri yapmak.

 - Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

 - Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

 - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yevmiye sistemi oluşturmak ve defterleri tutmak.

 - Hesap Kontrol Cetvellerini hazırlamak ve hesap ile uyumluluğunu kontrol etmek.

 - Mali yılbaşında hesapların devir listelerini hazırlamak ve hesapların açılış kayıtlarını yaptırmak.

 - Sayman yönetim dönemi ile ilgili olarak gerekli cetvelleri hazırlayarak kesin hesaba eklemek.

 - Tahakkuku yapılan işlemlerin kontrolünü ve ödemesini yapmak.

 - Yapılan tüm ödemelerle ilgili belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek ve teftişe hazır hale getirilmesini sağlamak.

 - Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu 2464, 1319 sayılı Kanunlar olmak üzere belediyelere tahsilât yetkisi veren ve belediye bütçesi ile tahmin edilen gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yapmak.

 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi hatalarını düzeltmek.

 - Tahsildarların irsaliye ve makbuzlarını kontrol etmek ve işlemlerini denetlemek.

 - Vergi harç ve ücret tarifelerini hazırlamak.

 - Arsa m2 birim değerlerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yürütmek.

 - Aylık tahsilât üzerinden hesaplanan payların ilgili hesaplara ödemesini ve muhasebeleştirilmesini yapmak.

 - Eksik ödeme ve iadelerle ilgili işlemleri yapmak ve muhasebeleştirilmesini kontrol etmek.

 - Hesap dökümlerini aylık olarak Kamu Harcamaları ve Bilişim Sistemine (KBS) yüklemek.

 - Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, su, elektrik, doğalgaz, telefon, tüm mal, hizmet ve yapım hakedişlerinin ödenmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak.

 - Mahkemelerden gelen yazılara gerekli cevapları oluşturmak (kamulaştırmasız el atma, icra, vb.).

 - Harcama dosyalarının ön mali kontrolünün yapılmasını sağlamak.

 - Başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu olmak üzere diğer kanunlarla belediyelere verilen gelirlerin tahsilâtını yapmak.

 - Tahsili tahakkuka bağlı gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil etmek.

 - Beyanda bulunmamış ve zamanında ödeme yapmamış olan vergi mükelleflerini belirleyerek 6183 sayılı Kanun doğrultusunda ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek.

 - Haciz varakası düzenlemek ve takibini yapmak.

 - Banka, posta ve internet yoluyla yatırılan vergi, harç ve diğer paraların mükelleflerinin tespit edilerek hesaplarına işlenmesini sağlamak.

 - İnternet üzerinden işlem yapmak isteyen mükelleflerin, üyelik işlemlerini yapmak.

 - Tahsildarlar tarafından günlük tahsil edilen paranın irsaliyelerini takip ederek bankaya yatırılmasını sağlamak.

 - 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen Belediye vergileri ve harçları ile ilgili beyanname ve bildirimleri almak.

 - Müdürlüklerden gönderilen harç ve ücret tahakkuklarını yaptırmak.

 - Tapu Sicil Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarına verilmek üzere rayiç bedel tespiti için beyanname ve bildirim sureti vermek.

 - Tahsil şubesi tarafından tespit edilen vadesi geçen alacakları takibe almak.

 - Haciz evraklarının takibini yapmak.

 - Mal beyanında bulunan mükelleflerin mallarının tespitini yapmak, yediemine bırakmak veya malları haciz ederek depoya bırakmak.

 - Haczi yapılan eşyaların satışlarını ilan yoluyla yerel gazetede ilan ettirmek

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 1 - 34899

Telefon 444 81 80-1192

Faks 0 216 585 14 50


ABDULLAH KARAKIŞ
Müdür
akarakis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1192

MEHMET GÜN
Müdür Yardımcısı
mgun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1197

AHMET MUHSİN KOCABAŞ
İcra ve Denetim Şefi
akocabas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 4270

ALİ DURAN
Gelirler Şefi
aduran@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1198

HÜRRİYET TUNÇ GÜLER
Yoklama Birimi Yoklama Şefi
htunc@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80