Mali Hizmetler Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

 - İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

 - Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını müdürlüklerden gelen teklifler doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak

 - Müdürlüğün görev alanına giren mali konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek

 - Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak

 - Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamasını koordine etmek

 - İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettiren, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürüten birimlerce gelen verileri toplayarak muhasebe kaydına almak

 - Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek

 - Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak

 - Belediye personelinin maaş, ikramiye ve sosyal haklara ilişkin ödemesini yapmak, müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydını tutmak ve muhafazasını sağlamak

 - Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini ve demirbaş mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenlemek ve muhasebe kaydına almak

 - Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda hazırlamak

 - Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak

 - Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak

 - Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek

 - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

 - Müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iş akışını sağlamak

 - Mali konularda kanun, tüzük ve yönetmelik gibi mevzuatla ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Zemin Kat - 34890

Telefon 444 81 80-1192

Faks 0 216 585 14 50


MURAT BAŞ
Müdür
mbas@pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi - Coğrafya Bölümü Mezunu
1966, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1192

ABDULLAH KARAKIŞ
Gelirler Bölüm Sorumlusu
akarakis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1198

MEHMET RAŞİT ARPACI
Muhasebe Bölüm Sorumlusu
rarpaci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1191

AHMET MUHSİN KOCABAŞ
İcra ve Denetim Birim Sorumlusu
akocabas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1184

ALİ DURAN
Tahakkuk Birim Sorumlusu
aduran@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1186

SALİH TINAZ
Tahsil Birim Sorumlusu
stinaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1187

MEHMET GÜN
Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu
mgun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1197

MUSTAFA KOBLAY
Muhasebe ve Gider Birim Sorumlusu
mkoblay@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1194