Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında, satım ile ilgili iş ve işlemleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütmek.

 - Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek ve park,dinlenme ve gezi sahası,kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları,futbol ve basketbol sahaları v.b. alanların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini,imalatlarını yapmak veya yaptırmak.

 - Muhtelif yerlerde bulunan daha önce imalatları yapılmış olan parklar için revize projeler yapmak veya yaptırmak.

 - Muhtelif yerlerde bulunan daha önce imalatları yapılmış parkların revize edilmesi için gerekli olan imalatları yapmak veya yaptırmak.

 - Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, UTK kararı gerektirmeyen bisiklet yolları vb. yapmak veya yaptırmak.

 - Park, çocuk parkı, dinlenme ve mesire alanları, antrenman sahaları grubundaki işleri yapmak veya yaptırmak.

 - Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanmak ve uygulamak.

 - Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.

 - Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek.

 - İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak,yaptırtmak veya işletmek.

 - Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlemek.

 - Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli olan ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.

 - Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak, gübre, tohum, fidan v.b. temin etmek.

 - Belediyemize ait Mevcut fidanlıklarda fidan yetiştirmek

 - Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.

 - İlçe genelinde bulunan boş arazilerdeki yabani otların biçilip temizliklerinin yapılmasını sağlamak.

 - Ağaçlandırma programı kapsamında toplumsal faaliyetler düzenleyerek hatıra ormanları oluşturmak, ilçe genelinde yaya kaldırımlarına, yol orta refüjlerine ve imar fonksiyonu yeşil alan olan yerlere ağaç dikmek.

 - Park, yeşil alanlar ve refüj alanlarına bitkisel düzenleme yapılarak, belirli mevsim periyotlarında mevsimlik çiçek dikilmesini sağlamak.

 - İlçe genelinde budanmış, kesilmiş ağaç atıklarının ve çim atıklarının toplanmasını sağlamak.

 - Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak veya uygulatmak.

 - Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

 - Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

 - İlçemizin donatı ve kent mobilyaları ihtiyacını karşılamak için, oyun grubu, fitness spor aletleri, bank, dekoratif saksı, dekoratif çöp kutusu, piknik masası, pergola, kameriye gibi donatıları temin ederek, peyzaj projelerine göre montajının yapılmasını sağlamak.

 - Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak veya yaptırtmak.

 - Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama,kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek.

 - İlçemiz sınırlarındaki Belediye sorumluluğundaki mevcut parkların elektrik tesisatlarının kontrollerinin yapılması ve mevcut duruma göre led projektörler takılarak yenilenmesini yapmak veya yaptırmak.

 - Vatandaşlara ve resmi kuruluşlara talepleri halinde, imkanlar dahilinde ilgili teknik personel aracılığı ile zirai konularda bilgi vermek.

 - Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını gözlemlemek,

 - Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.

 - Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.

 - Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.

 - Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin ilgili yasalara uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak

 - Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.

 

Adres Güllübağlar Mah. Muhsin Yazcıoğlu Cad. No: 132 (Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi)

Telefon 444 81 80-3464

Faks 585 14 64


HAMİ ATAN
Müdür
hatan@pendik.bel.tr
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği Mezunu
Tel: 444 81 80 / 3464

HASAN OKŞİT
Park ve Bahçeler Bölüm Sorumlusu
hoksit@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3461

YUNUS DURMUŞ
Park ve Yeşil Alanlar Bakım İşleri Birim Sorumlusu
ydurmus@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3462

OĞUZ ÖZCAN
Park ve Yeşil Alanlar Yapım İşleri Birim Sorumlusu
oozcan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80