Plan Ve Proje Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Üst ölçekli çevre düzeni ve nazım imar planlarının takibini yapmak.

 - Gerekli görülen alanlarda Başkanlık oluru ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifini hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Planlı/ plansız alanlarda üst ölçekli planlar doğrultusunda Başkanlık Oluru ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan/plan tadilatı teklifini hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Planlı/ plansız alanlarda şahıs tarafından verilen 1/1000 ölçekli plan/plan tadilatı teklifini inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek uygun görülmeyen teklifler hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Plan askı süresi içinde Başkanlık oluru ile planlara yapılan Başkanlık itirazlarını hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Plan askı süresi içinde şahıs tarafından planlara yapılan itirazları inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek, uygun görülmeyen itirazlar hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Kurum içinde planlamaya ilişkin tereddüte düşülen konularda birimlere müdürlük görüşü iletmek.

 - Parselin bulunduğu yere ilişkin onaylı plan paftası örneğini almak isteyen özel ve tüzel kişilere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde Uygulanacak Olan Planlama Hizmetleri Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığında vermek.

 - Şahıs, özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerce istenen plan örneklerinin çıkartılarak talep eden kurum ya da kişilere iletmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı kentsel dönüşüm alanlarında kalan kamu mülkiyetindeki taşınmazların ilgili yasalar kapsamında kullanımının sağlanmasına yönelik devir işlemlerini yürütmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki taşınmazlar ile ilgili cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri ile kamulaştırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

 - Zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanların tespiti yapılarak onay sürecini yürütmek.

 - Rezerv yapı alanlarının tespitini yapmak ve onay sürecini yürütmek.

 - Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi öngörülen alanlar ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, bu alanlardaki uygulama süreçleri ile ilgili vatandaş ve ilgili kurumlarla görüşme ve toplantılar yapmak.

 - Yerleşime uygun olmayan veya jeolojik sakıncalı (eğitim-fay hattı-heyelan bölgesidere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar veya afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4 - 34899

Telefon 444 81 80-1247

Faks 0216 585 14 80


GÖKHAN ÇANKAYA
Müdür
gcankaya@pendik.bel.tr
Erciyes Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Mezunu
1980, Ankara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1247

HUZEYFE ÖKSÜZ
Müdür Yardımcısı
hoksuz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1246