Strateji Geliştirme Müdürlüğü

GÖREVLER

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, kurumsal hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin ve stratejik yöntemlerin ortaya konulması ile toplam kalite yönetiminin gereği olarak kurumsal gelişimde sürdürülebilirliğin ve sürekli iyileştirmenin tesis edilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek.

 - Stratejik plan ve performans programının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla rapor hazırlamak.

 - Birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak.

 - Resmi kurumlardan gelen ve kurumun bütününü ilgilendiren taleplerle ilgili resmi yazışma ve raporları hazırlamak.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı hazırlama çalışmalarını koordine etmek.

 - Pendik Belediyesi birim yönetmelikleri hazırlama çalışmalarını koordine etmek.

 - Belediye genelinde Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kuruma kazandırılmış olan yönetim sistemlerine yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek.

 - Kurumda yürütülmekte olan yönetim sistemi faaliyetleri çerçevesinde müdürlük sistem yönetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve çalışmalarda yardımcı olmak.

 - Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 - Personel performans ve iç müşteri memnuniyetinin ölçümünün yapılmasını sağlamak.

 - Personel memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket düzenlemek.

 - Öneri ödül yarışmasının koordinasyonunu sağlamak.

 - Kamuoyu yoklaması amacıyla anket çalışmaları yapmak.

 - İşe alınacak personele yönelik değerlendirme sınavı yapmak.

 - Personele yönelik test uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.

 - Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililik düzeyini analiz etmek.

 - Telefon, sosyal medya, kurumsal web sitesi, e-mail, dilekçe, diğer kurumlar ve personel bildirimleri üzerinden iletilen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamak.

 - Talep/şikâyetin ilgili birim tarafından neticelendirildiğinde vatandaşa geri bildirim yapılmasını sağlamak.

 - Pendik Belediyesi hizmetlerinden vatandaşların bilgilendirilmesi, memnuniyetlerinin ölçülmesi, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla saha araştırmaları yapmak.

 - Belediyede kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 - Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 - Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla belediyeden talep edilen bilgi ve belgeleri mevzuat doğrultusunda ilgili müdürlüğe bildirmek, gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

 - Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir model olarak yazılım desteği ile uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde kurumda koordinasyonu sağlamak.

 - Kurum bünyesine dahil edilebilecek yönetim sistemlerinin belgelendirme faaliyetlerini ilgili birim ile birlikte yürütmek ve tüm yönetim sistemlerinin birbirleri ile senkronizasyonuna yönelik koordinasyonu sağlamak.

 - Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama, Sağlık Etki değerlendirmesi gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek, izleme ve güncelleme çalışmalarını yapmak.

 - Yıllık bazda kent ve kuruma ait sera gazı envanterini belirlemek, kentin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planını hazırlamak ve belirli periyotlarla izlemek.

 - Covenant of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi) üyeliği ile ilgili işlemleri takip etmek.

 - Şehrimizdeki cadde sokak bazında iyileştirilecek noktaların tespiti ve hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

 - Kurum ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli düzeylerden farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sunan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak.

 - Avrupa Birliği, topluluk üyeleri ve müktesebata yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurmak, geliştirmek ve takibini sağlamak.

 - Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

 - Kurumumuz ve ilçemizde proje bazlı yönetişim sistemini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla STK’ların, okulların, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve vatandaşlara, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

 - Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında koordinatör kurum olarak yurtdışı paydaşlarla projeler üretmek ve programa katılmak isteyen gençleri bilgilendirmek.

 - Kurumumuzun ilişki içinde olduğu diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler, STK, dernek, vakıflar, birlikler ile ilişkileri yürütmek, gerçekleştirilen etkinliklerde kurumu temsil etmek ve tanıtımını sağlamak.

 - Kurumun ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışı teknik, sosyal ve kültürel gezilerin organizasyonunu sağlamak.

 - Kurum ve ilçeye katkı sağlayacağı düşünülen diğer şehir veya ülkelerden gelen heyetleri, kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek.

 - Kurumun tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi ve fuarların organizasyonunu sağlamak.

 - Kurumumuzun kardeş şehirleriyle olan etkinliklerini organize etmek ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

 - Kent Konseyi’ne ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, Kent Konseyi faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda gereken yardım ve desteği sağlamak.

 - Ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklık veya işbirliği amacıyla protokol çalışmaları yapılarak imza altına almak.

 - İlçemizi, Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ve/veya çevirilerini yapmak.

 - Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

 - Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak.

 - Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla muhtar taleplerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

 - Muhtarlara yapılan ödemeleri gerçekleştirmek.

 - Elektronik ortamdan ve diğer yollardan gelen talepleri oluşturulan sisteme kaydetmek ve ilgili birime yönlendirmek.

 - Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi, belediye başkan yardımcısının bilgisi dâhilindeki sisteme işlemek.

 - İletilen taleplerin sonucunu sistem üzerinden takip edilebilmesini sağlamak ve muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek.

 - Belediye ilçe sınırları içerisindeki mahalle ve muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destekleri (sosyal ve ekonomik) planlamak ve uygulamak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 Kat: 6 34890 Pendik

Telefon 444 81 80-1174

Faks 0216 585 14 55


ABDULKADİR COŞKUN
Müdür
kcoskun@pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İşletme Mezunu
1980, Elazığ Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1174

ÖMER FARUK KARADENİZ
Dış İlişkiler Bölüm Sorumlusu
ofkaradeniz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3610

ALİ HASÖZDEMİR
İletişim Bölüm Sorumlusu
ahasozdemir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3610

FATİH GÜNAY
İletişim Birim Sorumlusu
fgunay@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7213

YASEMİN SULTAN KANMAZ
Kalite ve İç Kontrol Birim Sorumlusu
yskanmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2214

CEM OZAN BAĞCI
Plan ve Programlar Birim Sorumlusu
cobagci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1176

RÜVEYDA GÜZEL
Proje ve Fon Yönetimi Birim Sorumlusu
rguzel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3623

ALİ FUAT ALTUNBAŞ
Muhtarlık ve Kurumsal İlişkiler Birim Sorumlusu
faltunbas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3612

UĞUR CEM ÇERGEL
İletişim Bölümü Koordinatörü
uccergel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7252

FATMA ÖZGÜL
İletişim Merkezi Birim Koordinatörü
fozgul@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7217

EMRULLAH YANIK
İletişim Merkezi Birim Koordinatörü
eyanik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7211

HAKKI ÇEMBERCİ
Saha Araştırma Koordinatörü
hcemberci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3723