Strateji Geliştirme Müdürlüğü

GÖREVLER

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, kurumsal hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin ve stratejik yöntemlerin ortaya konulması ile toplam kalite yönetiminin gereği olarak kurumsal gelişimde sürdürülebilirliğin ve sürekli iyileştirmenin tesis edilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek.

 - Stratejik plan ve performans programının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla rapor hazırlamak.

 - Birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak.

 - Resmi kurumlardan gelen ve kurumun bütününü ilgilendiren taleplerle ilgili resmi yazışma ve raporları hazırlamak.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı hazırlama çalışmalarını koordine etmek.

 - Pendik Belediyesi birim yönetmelikleri hazırlama çalışmalarını koordine etmek.

 - Belediye genelinde Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kuruma kazandırılmış olan yönetim sistemlerine yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek.

 - Kurumda yürütülmekte olan yönetim sistemi faaliyetleri çerçevesinde müdürlük sistem yönetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve çalışmalarda yardımcı olmak.

 - Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 - Personel performans ve iç müşteri memnuniyetinin ölçümünün yapılmasını sağlamak.

 - Personel memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket düzenlemek.

 - Öneri ödül yarışmasının koordinasyonunu sağlamak.

 - Kamuoyu yoklaması amacıyla anket çalışmaları yapmak.

 - İşe alınacak personele yönelik değerlendirme sınavı yapmak.

 - Personele yönelik test uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.

 - Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililik düzeyini analiz etmek.

 - Telefon, sosyal medya, kurumsal web sitesi, e-mail, dilekçe, diğer kurumlar ve personel bildirimleri üzerinden iletilen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamak.

 - Talep/şikâyetin ilgili birim tarafından neticelendirildiğinde vatandaşa geri bildirim yapılmasını sağlamak.

 - Pendik Belediyesi hizmetlerinden vatandaşların bilgilendirilmesi, memnuniyetlerinin ölçülmesi, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla saha araştırmaları yapmak.

 - Belediyede kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 - Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 - Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla belediyeden talep edilen bilgi ve belgeleri mevzuat doğrultusunda ilgili müdürlüğe bildirmek, gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

 - Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir model olarak yazılım desteği ile uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde kurumda koordinasyonu sağlamak.

 - Kurum bünyesine dahil edilebilecek yönetim sistemlerinin belgelendirme faaliyetlerini ilgili birim ile birlikte yürütmek ve tüm yönetim sistemlerinin birbirleri ile senkronizasyonuna yönelik koordinasyonu sağlamak.

 - Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama, Sağlık Etki değerlendirmesi gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek, izleme ve güncelleme çalışmalarını yapmak.

 - Yıllık bazda kent ve kuruma ait sera gazı envanterini belirlemek, kentin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planını hazırlamak ve belirli periyotlarla izlemek.

 - Covenant of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi) üyeliği ile ilgili işlemleri takip etmek.

 - Şehrimizdeki cadde sokak bazında iyileştirilecek noktaların tespiti ve hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

- Kurum ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli düzeylerden farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sunan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak.

- Avrupa Birliği, topluluk üyeleri ve müktesebata yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurmak, geliştirilmesi ve takibini sağlamak.

- Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

- Kurumumuz ve ilçemizde proje bazlı yönetişim sistemini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla STK’ların, okulların, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve vatandaşlara, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Avrupa Gönüllü Hizmeti (Avrupa Dayanışma Programı - ESC) programı kapsamında koordinatör kurum olarak yurtdışı paydaşlarla projeler üretmek ve programa katılmak isteyen gençleri bilgilendirmek.

- Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

- Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak.

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.trüzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet ve önerilerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

- MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) taleplerinilgili birime yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

Muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet ve önerileri ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili Başkan Yardımcısına sunmak.

- Sistem üzerinden aylık rapor almak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi, bağlı bulunduğu müdürlüğe ve ilgili belediye başkan yardımcısına bilgi vermek.

- Belediye ilçe sınırları içerisindeki mahalle ve muhtarlıkların imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destekleri (sosyal ve ekonomik) planlamak ve uygulamak.

- Kurumumuzun ilişki içinde olduğu diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler, STK, dernek, vakıflar, birlikler ile ilişkileri yürütmek, gerçekleştirilen etkinliklerde kurumu temsil etmek ve tanıtımını sağlamak.

- Kurumun ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışı teknik, sosyal ve kültürel gezilerin organizasyonunu sağlamak.

- Kurum ve ilçeye katkı sağlayacağı düşünülen diğer şehir veya ülkelerden gelen heyetleri, kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek.

- Kurumun tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi ve fuarların organizasyonunu sağlamak.

- Kurumumuzun kardeş şehirleriyle olan etkinliklerini organize etmek ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

- Ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklık veya işbirliği amacıyla protokol çalışmaları yapılarak imza altına almak.

- İlçemizi, Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ve/veya çevirilerini yapmak.

- Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

- Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak.

- Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

- Kent Konseyi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek.

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4 - 34899

Telefon 444 81 80-1174

Faks 0216 585 14 55


ABDULKADİR COŞKUN
Müdür
kcoskun@pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İşletme Mezunu
1980, Elazığ Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1174

YASEMİN SULTAN KANMAZ
Müdür Yardımcısı
yskanmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2214

ALİ HASÖZDEMİR
İletişim Şefi
ahasozdemir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7213

CEM OZAN BAĞCI
Planlama ve Kalite Şefi
cobagci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1176

RÜVEYDA GÜZEL
Proje Yönetimi ve Kurumsal İlişkiler Şefi
rguzel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3623

UĞUR CEM ÇERGEL
Çağrı Merkezi Birim Koordinatörü
uccergel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7252

EMRULLAH YANIK
İletişim Merkezi Birim Koordinatörü
eyanik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7211

HAKKI ÇEMBERCİ
İletişim Amiri
hcemberci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3723