Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırlarımız içinde vatandaşlarımıza layık, ideal yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için bütün çalışanlarımızla en verimli biçimde hareket ederek bizlerden hizmet bekleyen halkımıza hizmeti en kolay, yerinde ve en iyi biçimde vermek ve Pendik ilçesini yaşanabilir temiz bir kent yapmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

GÖREVLER

- Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

- Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

- Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek,

- Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

- Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

- Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

- İlçenin temizlik ve çevre sorunlarına yönelik çözümler sunmak, gerekli kurum, kuruluş ve yetkililerle işbirliği sağlamak.

- Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartlar dâhilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonlarına taşınmasını sağlamak.

- Belediye sınırları içerisindeki evsel katı atıkların toplama çalışma plan ve programını organize etmek, denetlemek ve sürekli iyileştirmeler yaparak çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak,

- İlçemiz sınırları içerisindeki metal ve yer altı çöp konteynerlerin yerleştirileceği noktaları belirlemek ve konteyner ihtiyacını karşılamak.

- Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak.

- Konteynerlerin yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

- Belediye sınırları içindeki her türlü geri kazanılabilir ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak toplayıp, Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisine taşımak ve geri kazanım süreçlerine dahil etmek.

- İlçemiz genelinde oluşan elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller, cam atıklar, atık ilaçlar, hacimli atıklar(atık eşya), ömrünü tamamlamış lastikler, atık tekstiller ve evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların ilgili yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplayıp, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde ara depolamasını yapmak ve lisanslı firmalar vasıtasıyla ilgili yönetmeliklere uygun olarak bertaraf veya geri kazanım süreçlerine dahil etmek.

- İlçe halkının; geri dönüşüm, çevre temizliği ve sıfır atık konularında duyarlılığını ve katılımını arttırmak amacıyla eğitim programları, seminer, etkinlik ve projeler düzenlemek; bu amaca uygun ilan, pankart, broşür gibi çalışmalarla desteklemek.

- Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili kılavuzlar doğrultusunda belediye binalarımızda ve ilçe mücavir alan sınırları içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurmak ve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak.

- Pendik geneli cadde, sokak ve meydanları personel eli ile ve mekanik süpürme araçlarıyla temizlemek.

- Pendik geneli cadde, sokak ve meydanları yıkama tankerleri ile yıkamak.

- Pazar alanlarını personel marifetiyle ve mekanik süpürme araçları ile temizlemek ve yıkama tankerleri ile yıkamak.

- Boş arsaları personel eliyle temizlemek

- Resmi kurum ve kuruluşların çevre temizliği ve yıkama işlemlerini müdürlük imkanları ölçüsünde gerçekleştirmek.

- Çöp evleri personel marifetiyle temizlemek.

- Kış aylarında kamuya açık alanlarda, cadde, bulvar ve sokaklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında tuzlama çalışması yapmak.

- İzinsiz yapıştırılan afiş ve broşürleri personel eli ve yıkama tankerleri ile temizlemek.

- Belediyemize ait mekanik süpürme araçlarının periyodik bakımı ile diğer bakım-onarımlarını yapmak.

- Zoonoz, salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak ve diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

- İnsan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen haşere, sinek, kemirgen ve diğer zararlılarla vektör mücadelesi yapmak, her türlü önlemi almak.

- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açmak, burada barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aşılamak, işaretlemek ve sağlığına kavuşanları alındığı yerlere bırakmak.

- Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.

- Kurban bayramında kesilmek üzere pazara getirilen kurbanlıkların sağlık ve uygunluk açısından kontrollerini yapmak.

- Çevre temizliği, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerini yapmak.

- Hayvanları koruma ve hayvan sevgisi bilincini oluşturmak için gönüllü hayvanseverlerle beraber çalışmak, vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Adres Yayalar Mahallesi Ankara Cd. No:177

Telefon 444 81 80-3915

Faks 0216 585 14 64


ERSİN ER
Müdür
eer@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3915

EMRE BIÇAKÇIOĞLU
Koordinatör
ebicakcioglu@pendik.bel.tr
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1978, Erzurum Doğumlu

CEMALETTİN ÖZTÜRK
Müdür Yardımcısı
cozturk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3912

EMRAH YILDIZ
Müdür Yardımcısı
emrahyildiz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3911

FUAT ÖNDER
Temizlik İşleri Şefi
fonder@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1164

KAAN MUSTAFA YILMAZ
Veteriner İşleri Şefi
kmyilmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3923

İBRAHİM AKAR
Katı Atık Şefi
iakar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3226

HÜSEYİN ENES ÖNCEL
Çevre Yönetim Şefi
heoncel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3916