Yapı Kontrol Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek. 

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Yapı kullanma izin belgesi düzenlemek .

 - İş bitirme tutanağını onaylamak.

 - Yapı denetim firmalarına ait hakediş raporlarını onaylamak.

 - Yapı denetim tarafından düzenlenen seviye tespit tutanağını onaylamak.

 - Yapı tatil tutanağı düzenlemek.

 - Asansör tescil belgesi düzenlemek.

 - Asansör mühürleme ve mühür açma

 - Ruhsatlı inşaatlara ait şikayetleri değerlendirmek.

 - Özel bürolar tarafından düzenlenmiş kontür gabari belgesini onaylamak.

 - Yapı denetim firmaları tarafından onaylanan işe başlama tutanaklarını onaylamak

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:2 34890 Pendik

Telefon 444 81 80-2281


MUSTAFA KAYA
Müdür
mkaya@pendik.bel.tr
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu
1980, Sakarya Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2280

BİLAL BAĞATUR
Yapı Kontrol Birim Sorumlusu
bbagatur@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1263

YUNUS DURMUŞ
Yapı Kontrol Birim Sorumlusu
ydurmus@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1241

SİNAN ÇELİK
Yapı Mekanik ve Elektrik Denetim Birim Sorumlusu
scelik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2291

İBRAHİM DURMAZ
Birim Sorumlusu
idurmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80