Yazı İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Belediye Meclisi, Encümen ve Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Toplantı işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini hazırlamak ve Meclis Üyelerine gönderilmesini sağlamak.

 - Meclis ve Encümen Üyelerine ait puantajların yapılmasını sağlamak.

 - Gelen-giden evrak ve posta yoluyla gelen dilekçelerin kayıt ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Elektronik doküman yönetim sistemi kapsamında, elektronik imza ile imzalanarak kurum dışına gönderilen tüm evrakların elektronik imza ile imzalandığının onaylanması işlemlerini yapmak.

 - Evlendirme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Evlenme başvuru kayıtlarının alınmasını, incelenmesini, dosyalanmasını, evlilik işlemlerinin evlenme kütüğüne yazılmasını ve evlenme cüzdanlarının hazırlanarak evlenme akdini yaptıran çiftlere verilmesini sağlamak.

 - Nikah işlemlerinin tamamlanmasından sonra Nüfus Müdürlüğüne nikah bilgilerini bildirmek.

 - Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

 

Adres Pendik Belediyesi - Batı Mah. Karanfil Sok. No: 33 Pendik Belediyesi Ek Hizmet Binası Kat:3 34890 Pendik / İstanbul

Telefon 444 81 80-1282

Faks 0216 585 14 73


DR. KEMAL KAYA
Müdür
kkaya@pendik.bel.tr
Marmara Üniversitesi - Makine Bölümü Mezunu
1969, Bolu Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1282

YALÇIN ÖZKAN
Evlendirme Şefi
yozkan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3410

ŞULE ANGIN
Kararlar Şefi
sangin@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1283

METİN BAHÇECİ
Yazı İşleri Şefi
mbahceci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1284