Zabıta Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

- Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 - İzinsiz kayıt dışı ekonomik faaliyetlere ( gezici/seyyar; satıcı, alıcı, toplayıcı, vb.) engel olmak, 5393 Sayılı Kanunun 15/m maddesi gereğince ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gerekli görülen hallerde malzemeleri emanete almak. Yasada belirtilen süre içersinde ürününü geri alanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1. Maddesi gereği cezai işlem uygulayarak malzemeleri teslim etmek, cezası ödenmeyerek zamanında alınmayan hurda malzemeleri (plastik, teneke, demir vs) geri dönüşüm tesisine devretmek.

 - Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların girişlerini izin almadan işgal edenlere engel olmak.

 - Dükkânların önlerine masa, sandalye, tezgâh ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olmak.

 - Dükkân ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklam asanlara, 3 m. yükseklikten aşağıya perde, saçak ve siper yapanlar ile tretuvar üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklam panosu koyanlara engel olmak.

 - Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hoparlörlü araçlarla satış, reklam, ilan yapan ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olmak.

 - Pankart, afiş, el ilanı ve stand gibi reklam - tanıtım faaliyetleri ile ilgili talepleri almak, izin vermek süresinde kaldırılmayan reklam tanıtım araçları için gerekli yaptırımı uygulamak.

 - Yollara paspas atanlara engel olmak; budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe artıklarını yollara ve tretuvara bırakanlara engel olmak, yapanlara karşı gerekli idari uygulamalarda bulunmak

 - Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. taşıyanlara engel olmak.

 - Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmasını önlemek, meskun mahalde kümes, ahır vb. yapıları engellemek.

 - İzinsiz ve umuma açık alanlarda hayvan kesimini engellemek, kesim yaptığı tespit edilenlere idari yaptırım uygulamak.

 - Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak.

 - İlçe dahilinde kurulan daimi ve geçici pazar yerlerinde nizam intizam ve temizliğin teminini sağlamak.

 - Pazarda gürültülü satışı engellemek.

 - Pazarın kapanış saatlerini belirlemek.

 - Pazarlarda satışına izin verilen (İş Nevi ile belirlenen) ürünlerin haricindeki ürünlerin satışına engel olmak.

 - Tezgâh kurma belgelerini kontrol etmek, pazarcı esnafından alınacak olan yıllık işgaliye bedellerini yatırmaları konusunda gerekli denetimleri yapmak.

 - Pazar yeri iptali ve devir işlemlerini organize etmek.

 - Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiyat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak, esnafının kullandığı terazileri Ölçü Ayar Memurları ile müştereken kontrol etmek.

 - 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek.

 - 3517 sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kâğıdı Olarak Kullanılmaması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak, aksine hareket edenler hakkında kanuni işlem yapmak.

 - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre etiket koymayan, terazide hileli satış yapan, bozuk ve ayıplı mal satan esnafa gerekli işlemleri uygulamak.

 - 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda tüm işyerlerinin denetlenerek ruhsatlandırılması işlemini sağlamak.

   a) Mevcut ruhsatların herkesin görebileceği şekilde asılı olmasını sağlamak.

   b) Dükkan, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alış veriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeteri sayıda Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun dolu yangın söndürme cihazı bulundurmasını sağlamak.

 - Gıda üreten ve satışı yapan işyerlerini; işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini kontrol etmek.

   a) Ambalajsız, etiketsiz, son kullanma tarihi geçmiş ve açıkta bulunan süt ürünleri ve mantar gibi ürünlerin satışına engel olmak.

   b) Lokanta, büfe ve benzeri işletmelerde satışı yapılan döner ve benzeri ürünlerin dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda satışa sunulmasını sağlamak. 

   c) Gıda imalatı ve satışı yapan işletmelerin; yetkili firmalarca haşere, kemirgen vb. hayvanlara karşı ilaçlama yaptırmasını sağlamak.

   d) Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerindeki umumi temizliği kontrol etmek; imalatta ve serviste kullanılan ekipmanları gıdaya uygunluk bakımından denetlemek; imalat veya servis yapan personelin yeterli hijyen koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.

   e) Kızartma yapılan yerlerin periyodik denetlenmesi, polar madde miktarı ölçümünün yapılması (sınır değer 24 pmm); ısıl işlem görmüş et ürünlerinin tekrar ısıtılarak satışa çıkarılmasını engellemek.

 - Pide ve ekmeklerde gramaj kontrolü yapmak, fiyat tarifesiz ürün satışına engel olmak. Emanete alınan ürünlerin tüketilmesinde sağlık açısından sakınca olmayanları hayır kurumlarına vermek, sağlık açısından zararlı olacağı tespit edilen ürünlerin ise imhasını sağlamak.

 - Mantar tabancası, su maymunu, çatapat havai fişek, torpil, dart, boncuk tabancası vb. ürünlerin çocuklara satışına engel olmak.

 - İş hanı, iş merkezi, otel, hamam, fırın ve bunun gibi imalathanelerin ve umuma açık diğer istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir defa temizlenmiş olduğunun kontrolünü sağlamak.

   a) Ürünlerin uygun koşullarda ve depolarda saklanmasını sağlamak.

   b) İşletmelerde ve imalathanelerde yeterli aydınlatmanın bulunmasını sağlanmak.

   c) İşletmelerin gerekli kurumlardan (bakanlıklar, odalar vb.) gereken yetki ve izni almadan alet, cihaz ve donanım bulundurmasını engellemek.

 - İşyerinin; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında bildirilen faaliyet alanı dışında çalışmasını engellemek, işletmecilerin işyerlerini açma ve kapama saatlerine riayet etmesini sağlamak. İşyerlerine 9207 Sayılı Kanun hükümlerine göre her bir olumsuzluk için ayrı ayrı yaptırım uygulamak.

 - Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kâğıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon foseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntısına mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - Bina önlerinde ve yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarının ve çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - Ağaçlara çivi çakanlara, ağaçlara fiziksel olarak zarar verenlere, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre işyeri veya konut hakkında amacına uygun kullanılması istenen yerler hakkında ilgililerine yapılan yazılı bildirim işlemlerini yapmak.

 - Kurum içi veya kurum dışından gelen encümen kararlarını ilçe sınırları içinde ilgililerine tebliğ etmek.

 - Kabahatler Kanununa istinaden tanzim edilmiş veya posta ile ilgililerine ulaşmamış olan evrakları ilgililerine ulaştırarak sonuçlandırmak.

 - Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak, gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi b bendi, Belediye Zabıta Yönetmeliği 10. ve 11. maddesi ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin mühürleme işlemini yapmak, mühürlenen işyerinin mührü koparıp faaliyetine ruhsatsız olarak devam etmesi durumunda mühür fekki işlemini yapmak.

 - İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliğine istinaden havza koruma bölgelerinde gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak; sahaya moloz ve hafriyat dökümünü engellemek, kaçak yapılaşmanın engellenmesini sağlamak.

 - Su Havzası Koruma bölgelerinde hayvansal atık, zirai ilaç kullanımı gibi durumlardan kaynaklanacak kirliliğin engellenmesini sağlamak, kirliliğe sebep olanlara karşı gerekli idari uygulamaları yapmak.

 - ÇED raporu kontrolünün yapılmasını sağlamak.

 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden çalışma gürültü denetimi yapmak; işletme, inşaat şantiyeleri vs. çalışma saatlerine bağlı kalınmasını sağlamak.

 - Her türlü yıkım, hafriyat, inşaat , tamirat - tadilat esnasında etrafı rahatsız edici seslere engel olmak, çevreyi kirletici toz ve molozların oluşmasını engellemek.

 - Yapılacak her türlü kazı ve hafriyat esnasında taşıt ve yayaların ulaşımını engelleyecek her durumun ortadan kaldırılmasını sağlamak; kazıdan ve hafriyattan kaynaklanacak çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirleri aldırmak.

 - İzinsiz kazı yapılmasını engellemek.

 - Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olmak.

 - Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak.

 - Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç ve kuyu gibi çukurları açık bulunduranlara ve kuyuların etrafını çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel olmak.

 - Şehir içinde umumun sağlık ve selametini ihlal edecek ve onları tehlikeye atacak şekilde arsalarda oluşmuş su birikintilerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 - Şehir içersinde insan sağlığını ihlal edecek şekilde tehlike arz eden yapıların ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 - İnşaatlarda şantiye sahası dışına yol, kaldırım ve komşu parsele inşaat malzemesi koyanlara engel olmak.

 - 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince Kamu arazilerinin işgal edilmesine ve inşai faaliyete engel olmak, yapılmış olan gecekonduları yıkmak, ilgilileri hakkında yasal işlem yapmak.

 - Kaçak inşaat yapımının engellenmesini sağlamak, kurum içi kurum dışı tüm yazışmaları yapmak.

 - Yıkım emri çıkan yapıların takibini yapmak ve ilgili tüm kurumları (Ayedaş, İski, İgdaş ve Emniyet Müdürlüğü vb.) yıkımdan haberdar etmek.

 - Kaçak yapı ile ilgili gelen şikâyetlerin takibini yapmak ve sonucundan şikâyet sahibini bilgilendirmek.

 - Şantiye alanlarındaki her türlü çevre güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, çevre kirliliğini engellemek için şantiye sahasına giriş çıkış yapan araçların lastiklerinin temizlenmesine yönelik yıkama havuzu oluşturulması; şantiye alanının 2 metre yüksekliğinde sac, plywood vb. malzeme ile kapatılması; şantiye alanında yapı ruhsatı tabelasının asılması, şantiye giriş ve çıkışına beton dökülmesi işlemlerinin kontrol ve denetimini yapmak.

 - İnşai faaliyetten dolayı oluşacak çevre kirliliğini engellemek.

 - Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine istinaden hafriyat ve moloz denetimi yapmak, izinsiz hafriyat dökümünün engellenmesini sağlamak tespiti halinde yasal işlem uygulamak.

 - Belli ve bekletme maksatlı kurulan geçici yapılarla ilgili geçici izin belgesi düzenlemek.

   a) Bahçelerdeki çardak ve pergolalara gerekli izin belgesini düzenlemek.

   b) İş yerlerinin tente ve sundurmaları ile ilgili geçici izin belgesini düzenlemek.

   c) ATM ve BAZ istasyonları ile ilgili geçici izin belgesi düzenlemek.

 - Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak.

 - Her türlü etkinlik ve programda gerekli emniyet planını yapmak ve emniyeti sağlamak.

 - 630 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereği Hafta Tatili ruhsatlarının denetimini yapmak.

 - 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında Kaymakamlık Komisyonu başkanlığında sigara denetimleri yapmak.

 - Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak.

 - Ecrimisil ve işgal işlemlerinin takip edilmesini sağlamak.

 - Umumi süs havuzlarına girilmesini, var ise balık tutulmasını veya balıklara zarar verilmesini, umumi parklardaki anıt, eser ve müştemilata zarar verilmesini engellemek.

 - Parklarda, yasak olan yerlerde mangal yakılmasını, banklarda yatılmasını veya alkollü içecek tüketilmesini engellemek.

 - Her türlü atık ve artığın gelişi güzel biçimde, kontrolsüz şekilde yakılarak etrafa rahatsızlık verilmesini engellemek.

 - Belediyeler tarafından konulmuş her türlü sokak levhasını, kapı numarasını, durak tabelasını, çeşme musluklarını, çöp kutularını; sabit ve hareketli alet, edevat, araçların bozulmasını, kırılmasını, düşürülmesini, yerlerinin değiştirilmesini engellemek.

 - Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde, açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır ve benzeri organizasyonların izinsiz olarak düzenlenmesini engellemek.

 - Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerleri düzenlemek, kesim öncesi sağlık barınma beslenme gibi koşullar açısından kontrolünü ilgili diğer birimlerle birlikte yapmak.

- İlgili birimlerle birlikte kasaplık hayvanların sıhhi ve sağlığa uygun şartlarda satışa sunulmasını sağlamak, kaçak kurban kesimini önlemek.

 - Kurbanlık hayvanların kesiminin sağlığa uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, ilgili birimlerle birlikte oluşan atıkların çevreyi kirletmesini önleyici tedbirleri almak.

 - Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek.

 - Yasa dışı, ahlak dışı ve izinsiz asılan pankart, afiş vb. hakkında cezai işlem uygulamak.

 - Elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemleri ve bina yapım tarihi bilgileri için yapılan başvuruları imar mevzuatı kapsamında değerlendirmek, ilgili kurumlara verilecek yazıları oluşturmak.

 

Adres Güllübağlar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 132 (Afet Koordinasyon Merkezi)

Telefon 444 81 80-3111

Faks 0216 585 14 72


KENAN GÜLER
Müdür
kguler@pendik.bel.tr
Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi Mezunu
1973, Sakarya Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3111

İBRAHİM KASAP
Müdür Yardımcısı
ikasap@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3111

İBRAHİM YÜMSEL
Müdür Yardımcısı
iyumsel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3119

CELALETTİN ERDOĞAN
Zabıta Büro Amiri
celalettinerdogan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3124

YILMAZ YILDIRIM
İşyeri Ruhsat Şefi
yyildirim@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3117

TUĞRUL ŞÜKRÜ UZUN
Kaçak Yapı ve İnşaat Şefi
tsuzun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3114