Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Kentlerde kaynakların etkin ve verimli kullanımı ancak kentle ilgili tüm bilgilere hızlı erişimin sağlanması, kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesi, konumsal bilgilerin kontrol altına alınarak düzenli bir şekilde işlenmesi ve ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile mümkün olabilir. Bunun için Bilişim Teknolojileri'nin kullanılması gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri'ni kullanarak, Sistem Yaklaşımı yönetim anlayışı ile profesyonel yöneticiler kontrolünde şehirle ilgili tüm bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, planlanması ve tüm resmi, sivil ve özel kurumlar, halk ve özel firmalarla paylaşılmasını ve denetimini sağlayan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denir. Kentle ilgili bilgi ve hizmetlerin 24 saat süresince halka ulaştırılması Bilişim Toplumları'nın gereklerindendir. Kent bilgisi, altyapıdan üst yapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm faaliyetleri içerir. Kent kurumlarınca yapılan tüm hizmet bilgilerinin toplanması, saklanması, diğer resmi ve özel kurumlarla paylaşılması gibi fonksiyonlar kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca bir kenti yöneten kurumlar ve bu kurumların faaliyetleri ve aralarındaki ilişkiler de kent bilgisiyle ilgilidir.

GÖREVLER

 - Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarını yürütmek,
 
 - Coğrafi veri tabanının güncel tutulması süreçlerinin takibi,
 
 - CBS tabanlı ve cad ve web uygulamalarının teknik destek ve iyileştirme süreçlerinin takibi.


15 Mayıs 2019