Üye Olunan Birlikler

PENDİK BELEDİYESİ’NİN ÜYE OLDUĞU BİRLİKLER

1. TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB)

2. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB)

3. TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ (SKB)

4. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ (MBB)

5. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ

6. EUROCITIES – AVRUPA ŞEHİRLER AĞI

7. BİRLEŞİK KENTLER VE YEREL HÜKÜMETLER – ORTADOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI (UCLG – MEWA)

 

1. TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ – TDBB

Birlik Başkanı: İbrahim KARAOSMANOĞLU

Üyelik Tarihi: Kasım 2003, kurucu üyedir.

Belediyemizin kurucu üyesi olduğu TDBB, uluslararası alanda yerel yönetimlerin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması, ortak çözümler aranması ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmak amacıyla 12 Kasım 2003 tarih ve 6464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Üyelik kapsamında kamu yönetimi, yerel yönetimler, Türk belediyelerinde kaynak kullanımı gibi konularda gerçekleştirilen eğitim, seminer, konferans, sempozyum faaliyetlerine katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanılan bu faaliyetler sayesinde elde edilen deneyimlerle yerel yönetim alanında daha etkin projelere imza atıldı. Balkan ülkelerinde süregelen Türk kültürünün geliştirilerek devamlılığını sağlaması adına Gostivar Yukarı Banitsa köyünde Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu inşa edildi.

 

Birliğin Amacı:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) faaliyet konuları kapsamında, kültür ve medeniyetin geniş mirasını dikkate alarak işbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kar amacı gütmeden ve üye ülkelerinin kanunları ile yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak başta olmak üzere;

a) Tarihi ve kültürel mirasın korunması

b)Kent ve kent yönetimlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması, ortak çözümler aranması ve uygulama çalışmalarının yapılması

c)Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modellerin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarının yapılması ve yapılan çalışmaların desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.

 

24 ayrı ülkeden, 1055 üyesi bulunan birliğin üyeleri şunlardır:

Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Pakistan, Rusya Federasyonu/ Dağıstan, Rusya Federasyonu Başkortistan, Lübnan, Kenya, Somali, Arnavutluk, Bulgaristan, Tataristan, Sırbistan, Filistin, Ukrayna, Türkiye

İşbirliği halinde olduğu Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar, Temsilcilikler ve Başkan Yardımcılıkları bulunmaktadır.

 

İşbirliği Halindeki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: 
o Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Birliği (CEMR), 
o Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM) 
o Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA), 
o Arap Şehirler Birliği (ATO), 
o Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda Şubesi (UETD)
o İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

 

İşbirliği Halindeki Ulusal Kurum ve Kuruluşlar: 
o T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA) 
o Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü-TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü 
o Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
o Ege Belediyeler Birliği (EBB)
o Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB)
o Tataristan Belediyeler Birliği 
o Moğolistan Belediyeler Birliği
o İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (UGETAM)
o Türk Kızılayı (KIZILAY)
o Türkiye Yeşilay Cemiyeti (YEŞİLAY)

 

Temsilcilikler ve Başkan Yardımcılıkları:
o Azerbaycan Cumhuriyeti
o Moldova Cumhuriyeti 
o Kazakistan Cumhuriyeti 
o Kırgız Cumhuriyeti
o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Faaliyet Alanları: Eğitim, teknik ve insani destek gibi faaliyetlerin yanı sıra, kongre ve konferanslar, etkinlikler düzenlemekte ve düzenli olarak belli konularda yayınlar da yayınlar yapmaktadır.

 

2. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ – TBB

Üyelik Tarihi: Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılından itibaren 57 yıl dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürmüştür. TBB, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. Birlik, faaliyetlerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Tahir AKYÜREK başkanlığında devam ettirmektedir.

Pendik Belediyesi 2002 yılında kurulan ve belediyeleri temsil etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TBB’nin doğal üyesidir. Üyelik kapsamında TBB’den e-belediyecilik, kent bilgi sistemi gibi bilişim ve teknoloji konularında destek alındı. Ayrıca, dünyada belediyecilik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla birlik tarafından düzenlenen araştırma-geliştirme çalışmalarına, seminerlere, panellere katılım sağlanmaktadır. Bu organizasyonlardan elde edilen teknik bilgiler ışığında yatırımlar sürdürülmektedir.

 

Görevleri:

o   Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.

o   Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak.

o   Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek.

o   Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek.

o   İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek.

o   Belediyelere rehberlik etmek.

o   Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek.

o   Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.

o   Dünyada belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma - geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak.

o   Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak.

o   Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek.

o   Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek.

o   AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning) vb program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak.

o   İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Bu görevler kapsamında TBB farklı çalışma komisyonlarına bölünmüştür. Bunlar: Dış İlişkiler, Hukuk, Su ve Kanal İdareleri, Hal, İç Denetim, Çevre, İhale, İmar, İtfaiye, Mali Yönetim, Personel, Zabıta, Etik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarıdır.

 

3. TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ – SKB

Merkezi Bursa’da olan birlik, tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların Sağlıklı Şehirler Hareketinin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını hedeflemektedir.

 

Pendik Belediyesi 25.04.2013 tarihinde birliğe üye olmuştur. Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla birlik üyeliği gerçekleşti. Üyelik kapsamında, Sağlıklı Kentler Birliği’nin belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak”, etkili yerel yönetimler sağlamak, Ulusal-bölgesel-yerel ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli stratejiler üretmek ilkeleri benimsenmiştir. Benimsenen bu ilkeler doğrultusunda Pendik ilçesinde sağlıklı yaşam, sürdürülebilir çevre, atık dönüşümü gibi çeşitli projeler tamamlanmış veya sürdürülmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmalar doğrultusunda Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü 2013” yarışmasına Pendik’te uygulanan 3 proje ile başvuruda bulunuldu.

Birlik’in Misyonu:

o   Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla üye kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği oluşturmak.

o   Üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyeler danışmanlık hizmeti vererek Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymak.

o   Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak.

Birlik’in Vizyonu:

o   “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak.

o   Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek ve bu kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak.

o   Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak.

o   Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratmak.

Paydaşlar:

o   Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Bölümü

o   Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeleri

o   DSÖ

o   Birlik üyesi olan belediyeler

o   Sağlık Bakanlığı

o   Uludağ Üniversitesi

o   İl Sağlık Müdürlüğü

o   İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

o   Meslek Odaları (Tabipler Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası,

o   Mimarlar Odası, Elektrik Müh. Odası, Makine Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, Gıda

o   Müh. Odası)

o   Yerel Gündem 21

o   Toplum

4. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ – MBB

Üyelik Tarihi: 30.09.1996 yılı, 63 karar nolu Meclis Kararı ile kurucu üye olunmuştur.

1973 yılında Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan değişik partilere mensup 45 belediye, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacı ile bir araya gelmiş ve 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, 25 Nisan 1975 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’ni kurmuştur.

 

Birliğin amacı, yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmak; ülkemizde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap veren, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

230 üyesi olan birlik; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere toplam 11 ilde faaliyet göstermektedir.

 

Birliğe üyelik kapsamında, birlik tarafından düzenlenen kamu yönetimi, çevre, sağlık, iletişim, kurumsal imaj, kentsel dönüşüm, imar uygulamaları, kent ekonomisi, belediyelerin yetki ve görevleri ile hak ve imtiyazları, şehir kültürü, şehirlilik bilinci, belediyecilikte yeni yaklaşımlar ve sosyal hizmetler alanlarında gerçekleşen eğitim, seminer, konferanslara konuyla ilgili birim personeli ve yöneticiler seviyesinde katılım sağlandı. Ayrıca, her yıl gerçekleştirilen “Altın Karınca Ödülleri” yarışmasına 2017 yılında “C3PO - KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DİJİTAL DEVRİM” ile katılım sağlandı ve ödül alındı.

 

5. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ - ANADOLUBİRLİK

Üyelik Tarihi: 02.02.1995’Te 283 nolu Encümen kararı ile üye olunmuştur.

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği (ANADOLUBİRLİK), belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere Belediyeler Teknik Hizmet Organizasyonu    Derneği olarak kurulmuş ve belediyelerin ihtiyacı olan birtakım hizmetleri vermiştir. 

29 belediyenin kurucu üyeliği ve Bakanlar Kurulu’nun 12.02.1996 tarih ve 96/7863 sayılı kararı ile birlik statüsüne geçmiş ve adını Anadolu Belediyeler Birliği olarak değiştirmiştir.  Yaklaşık dokuz yıl bu unvan altında belediyelere eğitim, seminer, yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arası işbirliği amaçlı organizasyonlar ile faaliyetlerine devam etmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birliğimiz kendisine Anadolu medeniyetlerini çalışma konusu olarak seçmiş ve adını da Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği olarak değiştirmiştir.

Birliğin misyonu; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası’nda ve Birlik Tüzüğü’nde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yaparak, Etkin ve verimli bir Kurum olabilmektir.

Birliğin vizyonu; üye belediyelerimizin önerilerinin değerlendirilmesi ve teknolojik kaynakların en iyi şekilde kullanılması suretiyle, belediyelerimize en iyi hizmeti sunmaktır.

6. EUROCITIES – AVRUPA ŞEHİRLER AĞI

Üyelik: Sosyal İşler Forumu

Üyelik Tarihi:06.06.2006 tarih ve 160 no lu Meclis Kararımız ile üyelik kararı alınmış ve 24.08.2006 tarih ve 354655 sayılı Dışişleri Bakanlığı yazısı ile de onaylanmıştır.

1986 yılında Barselona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano ve Rotterdam belediye başkanları tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Avrupa Şehirleri'nin Kültür, Ekonomi vb. alanlarda bir araya gelmesini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı, bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi ve Avrupa Kurumları ile bulundukları ülkeler politik muhataplar olarak dikkatte alınmalarını amaçlamaktadır. Avrupa başkentlerinin birçoğunun hâlihazırda üye olduğu ve merkezinin Brüksel’de olduğu EUROCITIES, 34 farklı ülkeden 135 kadar Avrupa kentini bir araya getirmektedir.

Dört farklı üyelik kategorisine sahip olan EUROCITIES’de belediyemiz Bakırköy, Osmangazi ve Yalova Belediyeleri ile ortak katılımcı statüsünde yer almaktadır. 2013 yılında Polonya’da gerçekleşen Sosyal İşler Forumu’nda Pendik Belediyesi’nin üyeliği kabul edildi.

7. BİRLEŞİK KENTLER VE YEREL HÜKÜMETLER – ORTADOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI (UCLG – MEWA)

IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS – Dünya Büyükşehirler Birliği’ni de alarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdir.

Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır. Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır:
Yerel Özerklik, Hizmet Sunumunda Desentralizasyon,  Demokrasi


100’den fazla ülkeden üyeleri  bulunan yeni dünya teşkilatı,  kentler ve yerel yönetimler alanında  dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

UCLG-MEWA tarafından, özellikle Anatüzüğü’nün 4. Maddesinde tanımlanan görev alanlarına yönelik olarak yürütülen faaliyetler arasında, aşağıdakiler yer almaktadır:

  •     UCLG Dünya Teşkilatı’nın yönetim organlarının ve çalışma gruplarının toplantılarına aktif olarak katılım.
  •     UCLG Dünya Teşkilatı tarafından yürütülen veya desteklenen küresel ölçekli programlara ve kampanyalara (GOLD Küresel Gözlemevi, Medeniyetler İttifakı, Binyıl Kalkınma Hedefleri, İklim Değişikliği, vb.) katılım ve destek.
  •     UCLG Dünya Teşkilatı’nın da düzenlenmesine katıldığı ve katkıda bulunduğu küresel toplantılar (Dünya Su Forumu, Medeniyetler İttifakı Forumu, vb.) kapsamında, yerel yönetimlerle ilgili etkinliklere katkı sağlanması.
  •     Faaliyet gösterdiği bölgede demokratik ve etkin yerel yönetimin gelişmesine yönelik olarak, işbirliklerinin ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, üyeler arasında bilgi paylaşımı, eğitim ve kapasite geliştirme, proje geliştirme, vb. yoluyla üyelerine hizmet verilmesi.
  •     Üyelerin katılımı ve ortaklığıyla tamamlanmış olan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı sonrasında da UCLG-MEWA bölgesinde Kent Konseyleri’ne ve bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesi süreçlerine desteğin sürdürülmesi
  •     Yerel yönetimlerle ilgili yayınlar ve belgelerin hazırlanması ve üye yerel yönetimlerce hazırlanan yayınların desteklenmesi.

 

2015 yılında üyesi olduğumuz UCLG-MEWA’nın Kültür ve Yerel Yönetişim Komitelerine üyeliklerimiz bulunmaktadır.

 


08 Mayıs 2019