Üye Olunan Birlikler

PENDİK BELEDİYESİ’NİN ÜYE OLDUĞU BİRLİKLER

1. TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB)

2. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB)

3. TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ (SKB)

4. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ (MBB)

5. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ

6. BİRLEŞİK KENTLER VE YEREL HÜKÜMETLER – ORTADOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI (UCLG – MEWA)

  

1) Marmara Belediyeler Birliği: 

 • Birlik Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanıDoç. Dr. Tahir Büyükakın’dır.

 • Belediyemiz 30.09.1996 tarihli, 63 nolu Meclis Kararı ile Marmara Belediyeler Birliği'nin kurucu üyesi olmuştur.

 • 1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı belediyeler birliğidir.

 • MBB, 6’sı büyükşehir olmak üzere 13 ilde faaliyet göstermektedir: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova. Marmara Bölgesinde bulunan belediyelerin üye olduğu birliktir.

 • 25 Nisan 1975 tarihinde “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla kurulan Birliğin merkezi, başlangıçta İzmit olarak kabul edilmiş; 25 Mayıs 1977 tarihinde yapılan Birlik Genel Kurulu kararı ile İstanbul’a taşınmıştır. Birliğin adı 30 Nisan 2009 tarihinde Marmara Belediyeler Birliğiolarak değiştirilmiştir.

 • Birliğin amacı, yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmak; ülkemizde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap veren, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

 • Birliğe üyelik kapsamında, birlik tarafından düzenlenen kamu yönetimi, çevre, sağlık, iletişim, kurumsal imaj, kentsel dönüşüm, imar uygulamaları, kent ekonomisi, belediyelerin yetki ve görevleri ile hak ve imtiyazları, şehir kültürü, şehirlilik bilinci, belediyecilikte yeni yaklaşımlar ve sosyal hizmetler alanlarında gerçekleşen eğitim, seminer, konferanslara konuyla ilgili birim personeli ve yöneticiler seviyesinde katılım sağlanmıştır.

 

2) Türkiye Belediyeler Birliği: 

 • Birlik BaşkanıGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’dir.

 • Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılından itibaren 57 yıl dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürmüştür. Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği, Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip olmuş ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

 • Pendik Belediyesi 2002 yılında kurulan ve belediyeleri temsil etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TBB’nin doğal üyesidir. Üyelik kapsamında TBB’den e-belediyecilik, kent bilgi sistemi gibi bilişim ve teknoloji konularında destek alındı. Ayrıca, dünyada belediyecilik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla birlik tarafından düzenlenen araştırma-geliştirme çalışmalarına, seminerlere, panellere katılım sağlanmaktadır. Bu organizasyonlardan elde edilen teknik bilgiler ışığında yatırımlar sürdürülmektedir.

 • Görevleri:

Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.

Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak.

Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek.

Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek.

İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek.

Belediyelere rehberlik etmek.

Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek.

Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.

Dünyada belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma - geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak.

Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak.

Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek.

Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek.

AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning) vb program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak.

İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Bu görevler kapsamında TBB farklı çalışma komisyonlarına bölünmüştür. Bunlar: Dış İlişkiler, Hukuk, Su ve Kanal İdareleri, Hal, İç Denetim, Çevre, İhale, İmar, İtfaiye, Mali Yönetim, Personel, Zabıta, Etik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarıdır.

 

3) Türk Dünyası Belediyeler Birliği:

 • Birlik başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’dır.

 • Belediyemizin Kasım 2003 yılında kurucu üyesi olduğu TDBB, uluslararası alanda yerel yönetimlerin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması, ortak çözümler aranması ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmak amacıyla 12 Kasım 2003 tarih ve 6464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

 • Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 12 Kasım 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

 • TDBB, 30 farklı ülkeden 1.179’dan fazla üye belediyesi ile Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeler yürütmektedir.

 • Üyelik kapsamında kamu yönetimi, yerel yönetimler, Türk belediyelerinde kaynak kullanımı gibi konularda gerçekleştirilen eğitim, seminer, konferans, sempozyum faaliyetlerine katılım sağlanmıştır.

 • Belediyemiz, TDBB Kardeş Şehirler Platformuna üyedir. Platform, ilgili kuruluşlarla gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaca binaen yurt içi ve yurt dışındaki yerel idarelere yönelik, sürekli güncellenen, bilgilendirici ve yönlendirici veriler içermesinin yanında, yerel yönetimlerin, oluşturdukları profiller aracılığıyla aktif olarak ilişki kurabilmelerini ve bu yolla kentleri bir araya getirerek işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

4) Sağlıklı Kentler Birliği:

 • Birlik başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tır.

 • Belediyemiz, 25.04.2013 tarihi itibariyle Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyedir.

 • Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.

 • Merkezi Bursa’da olan birlik, tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

 • Sağlıklı Kentler Birliği kuruluşundan bu güne Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın üyesidir. Birliğe üye belediyeler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı içinde güçlü ve etkin bir şekilde temsil edilir. Birliğe üye belediyeler ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye belediyeler arasında diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar ve ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.

 • Birlik, kentlerin sağlık göstergelerini tanımlayarak üye belediyelerin şehir sağlık profili ve kentsel karbon ayakizi envanteri hazırlamalarına danışmanlık yapar. Toplanan veriler doğrultusunda göstergelerde yer alan iyileşmelerin ve olumsuzlukların raporlanmasına destek olur.

 • Birlik, üye belediyelerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik kent sağlığı konu başlıklarında eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirir, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik eder.

 • Marmara bölgesi yoğun olmak üzere Türkiye’nin dört birtarafından 75 büyükşehir, il ve ilçe belediyesinin birliğe üyeliği bulunmaktadır.

 

5) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler - Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG – MEWA):

 • UCLG-MEWA başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma ŞAHİN’dir.

 • UCLG Dünya Teşkilatı adem-i merkeziyetçi bir yapıya sahip olup, dünya ölçeğinde 9 bölge teşkilatı aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bunlar; coğrafi esasta yapılanan Afrika, Asya-Pasifik, Avro-Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya, Kuzey Amerika bölge teşkilatları, mega şehirlerin bir ağı niteliğindeki Metropoliten bölge teşkilatı ile ORU-FOGAR önderliğinde oluşturulan Bölgeler Teşkilatı’dır. Bu Bölgesel ve Metropoliten Teşkilatlar, kendi faaliyetlerini yürüten, özerk tüzel kişiler olarak yapılanmışlardır.

 • Belediyemiz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in bölgesel teşkilatı olan Orta Doğu ve Batı Asya teşkilatına (UCLG-MEWA) 2015 yılında üye olmuştur.

 • Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

 • UCLG-MEWA, bugün dünyada; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde en çok tartışılan, strateji ve projeler geliştirilen, çözüm arayışlarında bulunulan; “İklim Değişikliği, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Yoksullukla Mücadele, Yerel Finans, Desantralizasyon, Kent Diplomasisi ve Barışı Sağlama, Medeniyetler İttifakı, Toplumsal Kapsama ve Katılımcı Demokrasi, Cinsiyet Eşitliği, Kültür, Kentsel Mobilite, Kentsel Stratejik Planlama, Sürdürülebilir Kalkınma, Göç, Su” ve benzeri alanda, çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri), yerel yönetimlerin ulusal ve bölgesel birlikleri (Belediye Birlikleri, il özel İdare birlikleri, araştırma kurumları, eğitim merkezleri, akademik kurumlar, bakanlıklar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve bireyler UCLG-MEWA’ya üye olabilmektedir.

 • UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi kapsamında Pendik Belediyesinde düzenlenen çalıştayda son 5 yıla ait proje ve faaliyetler, belediye çalışanları ve kentteki sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiştir. Söz konusu bu çalışma, hem ulusal raporlara katkı sağlamış, hem de belediyenin küresel gündemler doğrultusunda üzerinde yoğunlaşması gereken alanların da belirlenmesiyle kentimize bir yol haritası sunmuştur.

 • UCLG-MEWA’nın 18 Ortadoğu ve Batı Asya ülkesinden (Libya, Mısır, Ürdün, Kıbrıs, Türkiye, Suriye, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Baheyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, İran, Afganistan, Filistin) yerel yönetim üyesi bulunmaktadır.

 

6) Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği

 • Birlik Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’dır.

 • 29 belediyenin kurucu üyeliği ve Bakanlar Kurulu’ nun 12.02.1996 tarih ve 96/7863 sayılı kararı ile birlik statüsüne geçen Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği önceden bir dernektir.

 • Birliğin misyonu; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası’nda ve Birlik Tüzüğü’nde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yaparak, Etkin ve verimli bir Kurum olabilmektir.


05 Nisan 2022
Pendik