Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Bildirimi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

Mükellefiyeti: Elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftir.

Sorumlusu: Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeliyle birlikte bu verginin de tahsili ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludur.

Vergi Matrahı: Tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dâhil edilmez.

Vergi Oranı:

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1.
b)  (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5.
c)  Havagazının satış bedelinden yüzde 5.

Beyan ve Ödeme: Sorumlu kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye bir beyannameyle bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdur. 

Muafiyetler: Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler, kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanseri, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşları, dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethaneler, milletlerarası; panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar, doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseseleri.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Bildirim Formu için tıklayınız.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


28 Ocak 2021
Pendik