Kent Bilgi Sistemi Birimi

Kent Bilgi Sistemi

Kentlerde kaynakların etkin ve verimli kullanımı ancak kentle ilgili tüm bilgilere hızlı erişimin sağlanması, kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesi, konumsal bilgilerin kontrol altına alınarak düzenli bir şekilde işlenmesi ve ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile mümkün olabilir. Bunun için Bilişim Teknolojileri'nin kullanılması gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri'ni kullanarak, Sistem Yaklaşımı yönetim anlayışı ile profesyonel yöneticiler kontrolünde şehirle ilgili tüm bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, planlanması ve tüm resmi, sivil ve özel kurumlar, halk ve özel firmalarla paylaşılmasını ve denetimini sağlayan sisteme Kent Bilgi Sistemi (KBS ) denir. Kent Bilgi Sistemleri'nin ilk hedefi, kente ait Mülkiyet Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, Sosyal Doku Haritası ve Bilgi Sistemi, Afet ve Acil Müdahale Bilgi Sisteminin kurulmasını, işlerlik ve güncelliğin sağlanması için faaliyet göstererek yöneticilerin bilgiye hükmederek Kent'e hakim olmasını sağlamaktır. Kentle ilgili bilgi ve hizmetlerin 24 saat süresince halka ulaştırılması Bilişim Toplumları'nın gereklerindendir. Kent bilgisi, altyapıdan üst yapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm faaliyetleri içerir. Kent kurumlarınca yapılan tüm hizmet bilgilerinin toplanması, saklanması, diğer resmi ve özel kurumlarla paylaşılması gibi fonksiyonlar kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca bir kenti yöneten kurumlar ve bu kurumların faaliyetleri ve aralarındaki ilişkiler de kent bilgisiyle ilgilidir.

GÖREVLER

 - Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yürütmek, ulusal adres veritabanı çalışmalarını yapmak

 - Adres tespitlerinin kontrolü ve onayını yapmak

 - Yeni açılan cadde ve sokakların isimlendirilmesi için meclise teklif verilmesi işlemlerini takip etmek

 - Yıkım ruhsatları için verilen ulusal adres veri tabanı kotlarının takibi ve kontrolünü yapmak

 - Kent haritalarının basım işlerinde veri ve ihale  altlığı oluşturulmasının takibi ve kontrolünü yapmak

 - Pendik GIS veri girişi, güncellenmesi ve takibini yapmak

 - Adres kayıt sisteminin veri girişi yapılması ve güncel tutulmasının takibini yapmak


18 Ekim 2017