Gelirler Birimi

 GÖREVLER

 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen belediye vergileri ve harçlarıyla ilgili beyanname ve bildirimleri almak

 • Müdürlüklerden gönderilen harç ve ücret tahakkuklarını gerçekleştirmek

 • Tapu Sicil Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarına verilmek üzere rayiç bedel tespiti için bildirim sureti vermek

 • Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda veya resen, gayrimenkullerin büyüklükleriyle ilgili, işyerlerinin ÇTV, iş yeri açma izin harcı ve ilan reklam vergisi yönünden yoklamasının yapılıp yoklama evraklarına göre beyanı olmayanların tahakkuklarının yapılıp vergi ve ceza ihbarnamelerinin çekilmesi

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi hatalarını düzeltmek ve gerekli iade işlemlerini yapmak

 • Belediye ücret gelirleri ve diğer gelirler için uygulanacak tarifeler için gerekli yazışmaları yapmak, raporlamak ve Belediyesi Meclisine sunulacak hale getirmek

 • 213 Sayılı V.U.K. hükümleri uyarınca gereken hallerde Vergi Ceza İhbarnamesi düzenlemek

 • Arsa m² birim değerlerinin tespitiyle ilgili çalışmaları takip etmek ve takdir komisyonu çalışmalarının sekretaryasını yürütmek

 • İlgili yasalar çerçevesinde gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak, bu konuda üst makamlara görüş ve öneriler sunmak

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mal Müdürlüğü ve Pendik Belediyesine bağlı iştiraklerle ilgili; çevre temizlik payı, TJK payı, otopark ve müze payları, eğlence vergisi vb. payların kaydını tutmak ve takip edip izlemek

 • Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan terkinlerle reddi gereken vergi, resim, harçlar ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemleri yaptırmak

 • Servis yetki alanına giren belge, evrak vb. dokümanların tertipli, düzenli ve ulaşılabilir şekilde dosyalama ve arşivlemesini yapmak

 • Tezyidi bedel yolu ile kamulaştırma, mahkeme ve icra yoluyla kamulaştırma ve belediye ve diğer kurumlar tarafından yapılan kamulaştırma işlemlerinde doğan vergi farkının hesaplanıp vergi ilişiğinin kesilmesi

 • Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süreler içerisinde ilgili mercilere ulaştırmak

 • Kurum içi, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan, özel ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçeleri cevaplandırmak

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlarla belediyelere verilen gelirlerin tahsilâtını yapmak

 • Banka, posta ve internet yoluyla yatırılan vergi, harç ve diğer ücretlerin mükelleflerinin tespit edilerek hesaplarına işlenmesini sağlamak

 • Tahsildarlar tarafından günlük tahsil edilen paranın irsaliyelerini takip ederek bankaya yatırılmasını sağlamak

 • İlgili müdürlükler tarafından gönderilen Encümen Para Cezası, Kabahatler Kanunu’na göre kesilen cezalar, ecrimisil bedeli, arsa satışı vb. tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek

 • Yanlış ödemelerin iadesini yapmak


05 Ekim 2020