İcra Ve Denetim Birimi

GÖREVLER

  • Vadesi geçen alacakların (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, imar para cezası, ecrimisil) 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre takip işlemlerini yapmak

  • Haciz varakası düzenlemek ve takibini yapmak

  • Mal beyanında bulunan mükelleflerin mallarının tespitini yapmak, yediemine bırakmak veya malları haciz ederek depoya bırakmak

  • Haczi yapılan eşyaların satışlarını ilan yoluyla yerel gazetede ilan ettirmek

  • Zamanında ödeme yapmamış olan vergi mükelleflerini belirleyerek 6183 Sayılı Kanun doğrultusunda ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek

  • 213 Sayılı V.U.K. hükümleri uyarınca gereken hallerde Vergi Ceza İhbarnamelerini ilgililerine tebliğ etmek

  • Pendik Genelinde İcra Daireleri tarafından yapılan taşınır malların satışlarına munadi (telal) olarak katılmak

  • Servis yetki alanına giren belge, evrak vb. dokümanların tertipli, düzenli ve ulaşılabilir şekilde dosyalama ve arşivlemesini yapmak

  • Kurum içi, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan, özel ve tüzel kişilerden gelen yazıları ve dilekçeleri cevaplamak


05 Ekim 2020