İcra Ve Denetim Birimi

GÖREVLER

 - Tahsil Birimi tarafından tespit edilen vadesi geçen alacakların (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, imar para cezası, ecrimisil) 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre takip işlemlerini yapmak

 - Haciz varakası düzenlemek ve takibini yapmak

 - Servis yetki alanına giren belge, evrak vb. dokümanların tertipli, düzenli ve ulaşılabilir şekilde dosyalama ve arşivlemesini yapmak

 - Mal beyanında bulunan mükelleflerin mallarının tespitini yapmak, yediemine bırakmak veya malları haciz ederek depoya bırakmak

 - Haczi yapılan eşyaların satışlarını ilan yoluyla yerel gazetede ilan ettirmek

 - Kurum içi, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan, özel ve tüzel kişilerden gelen yazıları ve dilekçeleri cevaplamak


06 Mart 2018