Muhasebe Gider Ve Taşınır Mallar Birimi

GÖREVLER

 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yevmiye sistemini oluşturmak ve defterlerini tutmak

 - İlgili yönetmeliklere uygun olarak muhasebe hesap planlarını düzenlemek, güncellemek ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 - Diğer resmi kuruluşlarca talep edilen raporları belirlenen sürelerde hazırlamak ve sunmak, denetim ve kontrole hazırlamak

 - Ödemeye esas Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi imzalarının tam ve eksiksiz olmasını sağlayarak ödeme işlemlerine tabi tutmak

 - Avans ve kredi mahiyetindeki harcamaların hesaplanması ve takibini yapmak; ödenmesi gerekenlerin ödemesi ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 - Tahakkuka bağlı her türlü giderin nakden, mahsuben ve hesaben ödenmesini sağlamak. Giderlere ait kanıtlayıcı evrak ve belgelerin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak

 - Tahakkuklu veya tahakkuksuz tüm gelirlerin muhasebe kayıtlarını yapmak, banka ve diğer kuruluşlarda bulunan varlıkların takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 - Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında taşınır malların giriş ve çıkışlarına ait kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, konsolide etmek ve taşınır mal yönetim hesabını hazırlamak

 - Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

 - Yapılan tüm iş ve işlemlerle alakalı belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek ve teftişe hazır hale getirmek


24 Ekim 2017