Muhasebe Ve Bütçe Birimi

 GÖREVLER

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yevmiye sistemini oluşturmak ve defterlerini tutmak

 • İlgili yönetmeliklere uygun olarak muhasebe hesap planlarını düzenlemek, güncellemek ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 • Diğer resmi kuruluşlarca talep edilen raporları belirlenen sürelerde hazırlamak ve sunmak, denetim ve kontrole hazırlamak

 • Ödemeye esas Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi imzalarının tam ve eksiksiz olmasını sağlayarak ödeme işlemlerine tabi tutmak

 • Avans ve kredi mahiyetindeki harcamaların hesaplanması ve takibini yapmak; ödenmesi gerekenlerin ödemesi ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 • Tahakkuka bağlı her türlü giderin nakden, mahsuben ve hesaben ödenmesini sağlamak. Giderlere ait kanıtlayıcı evrak ve belgelerin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak

 • Tahakkuklu veya tahakkuksuz tüm gelirlerin muhasebe kayıtlarını yapmak, banka ve diğer kuruluşlarda bulunan varlıkların takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında taşınır malların giriş ve çıkışlarına ait kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, konsolide etmek ve taşınır mal yönetim hesabını hazırlamak

 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

 • Yapılan tüm iş ve işlemlerle alakalı belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek ve teftişe hazır hale getirmek

 • Harcama dosyalarının Ön Mali Kontrolünün yapılmasını sağlamak

 • Haziran ayının sonuna kadar üst yöneticinin onayıyla tüm harcama birimlerine Bütçe çağrısı yapmak

 • Belediye gider birimlerince hazırlanmış, birimlerine ait gider bütçeleriyle birlikte eklenmesi gereken cetvel ve diğer bilgileri inceleyerek ödenekleri uygun hale getirmek

 • Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait gider bütçesini tanzim etmek, gelir bütçesini hazırlamak, gelir ve gider bütçe denkliğini sağlamak, Bütçe Taslağını hazırlayarak Temmuz ayı başında üst yöneticiye sunmak, üst yöneticinin gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak kendi görüşüyle birlikte Ağustos ayının ilk haftası içinde encümene havalesini sağlamak, Encümende 30 gün içinde görüşülen bütçenin tasarı haline gelmesiyle raporu da ekleyerek tekrar Belediye Başkanına sunarak 1 Ekim’de Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak, Bütçe Komisyonunda 15 gün içerisinde incelenen bütçeyi Komisyon Raporuyla birlikte meclise sunmak, Belediye Meclisinin kabulünden sonra bütçenin 1 Kasım tarihine kadar Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini sağlamak, meclisçe kabul edilen bütçenin, 1580 Sayılı Kanun’un 71 ve 123. Maddeleri ile 3030 Sayılı Kanun’un 20. Maddesine göre Vali’nin onayına sunmak ve kesinleştirerek uygulamaya koymak

 • Belediyenin yetkili birimlerince hazırlanmış yıllık yatırımların, plan ve programlar dâhilinde daha evvel karar organlarınca kabul edilip edilmediğinin kontrolünü yapmak

 • Bütçe harcama kalemlerini izleyerek bütçe dışı harcama yapılmasına engel olmak

 • Bütçe içi ödenek aktarmalarını yapmak

 • Bütçe dönemi sonunda ödenek tasarruf ilişkisini inceleyerek gerekli imha işlemlerini yapmak, gelecek bütçe dönemine aktarılacak ödeneklerin aktarma işlemlerini yapmak

 • Gerektiğinde ek bütçe yapmak ve uygulamaya koymak

 • Yıllık Bütçe Dönemi sonunda ödenek tasarruf ilişkisini inceleyerek gerekli imha işlemlerini yapmak


05 Ekim 2020