Tahsil Birimi

GÖREVLER

 - 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlarla belediyelere verilen gelirlerin tahsilâtını yapmak

 - Banka, posta ve internet yoluyla yatırılan vergi, harç ve diğer ücretlerin mükelleflerinin tespit edilerek hesaplarına işlenmesini sağlamak

 - Zamanında ödeme yapmamış olan vergi mükelleflerini belirleyerek 6183 Sayılı Kanun doğrultusunda ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek

 - Tahsildarlar tarafından günlük tahsil edilen paranın irsaliyelerini takip ederek bankaya yatırılmasını sağlamak

 - Servis yetki alanına giren belge, evrak vb. dokümanların tertipli, düzenli ve ulaşılabilir şekilde dosyalama ve arşivlemesini yapmak

 - Kurum içi, tüm kamu kurum ve kuruluşlardan, özel ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçeleri cevaplandırmak

 - 213 Sayılı V.U.K. hükümleri uyarınca gereken hallerde Vergi Ceza İhbarnamelerini ilgililerine tebliğ etmek

 - İlgili müdürlükler tarafından gönderilen Encümen Para Cezası, Kabahatler Kanunu’na göre kesilen cezalar, ecrimisil bedeli, arsa satışı vb. tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek

 - Yanlış ödemelerin iadesini yapmak


24 Ekim 2017