Müracaat İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

Genel Şartlar  :

1-İşyeri kurulmadan önce müdürlüğümüze tapu ve emlak beyan dökümanı ile müracaat edilmesi ruhsat düzenlenemeyecek hallerde mağdur olmanıza engel olacaktır.
2-Ruhsat almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz ruhsat almadan açılan işyerleri ek süre verilmeksizin mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilir.
3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra işyerinde yapılan değişikliklerin müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
4-İşyeri kapanması halinde ruhsatın müdürlüğümüze iadesi gerekmektedir. 
5-Umuma  açık istirahat ve eğlence yerleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri,  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporu alınması (İBBB İtfaiye Müdürlüğü - Fatih) 
6-Yukarıda sayılan işyerleri dışındaki diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, 
7-Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, 
8-Umuma açık yerler; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri ile aynı binada ve yakınında kurulamaz. 
9-Umuma açık yerlerden; meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerleri okul, yurt, mabet bina ve tesislerine 100 mt. den yakın mesafede kurulamaz. İş sağlığı ve işçi güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmış olması, 
10-Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması, 
11-Sınai, radyoaktif ve tıbbi atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve ber tarafı konusunda gerekli tedbir ve izinlerin alınmış olması, 
12-Teknolojinin gerektirdiği ve genel hijyen kurallarının uygulanması,

 

1-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatı :

  Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

Müracaat İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

5510 Sayılı kanuna göre kullanılması gereken zorunlu bilgiler

Evsel ve geri dönüştürülebilir atık tebligatname formu 

 

2-Dernekler:

Dernek kurmak veya dernek üyelerinin istirahatı maksadı ile lokal açmak isteyenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmelidir. Ruhsat işlemleri kolluk tarafından yürütülmektedir.

 
3- Gayrı sıhhi Müesseseler Ruhsatı:

2 ve 3.ncü sınıf gayrı sıhhi müessese kapsamındaki işyerlerine (Maden sanayii, metalürji ve makine sanayii, kimya sanayii, tekstil sanayii vb.)ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi ilçe belediye başkanlıklarına aittir. Bir gayrı sıhhi müessesenin öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır. Ancak çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri aldırılacak tedbirlerle giderilebilen veya en aza indirgenen işyerleri yapılan incelemeler neticesinde mesken ve insanların ikametine mahsus diğer yerler yakınında kurulabilir.

Müracaat İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

5510 Sayılı kanuna göre kullanılması gereken zorunlu bilgiler

Evsel ve geri dönüştürülebilir atık tebligatname formu 

4-Gıda ve Gıda ile Temas Eden Malzemelerin İmalat Ruhsatı:

2 ve 3. ncü sınıf Gayrı sıhhi müessese kapsamında olan ve gıda maddesi imalatı yapan işyerleri ile gıda maddesi ile temasta bulunan malzemelerin imal edildiği yerlere başkanlığımız tarafından ruhsat düzenlenmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

5510 Sayılı kanuna göre kullanılması gereken zorunlu bilgiler

Evsel ve Geri Dönüştürülebilir Atık Tebliğnamesi Formu

5-Sıhhi Müessese Ruhsatları:
Gayrı sıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeri sıhhi müessese kapsamındadır.
 
Müracaat İçin Gerekli Evraklar
 
Başvuru Formu

5510 Sayılı kanuna göre kullanılması gereken zorunlu bilgiler

Evsel ve geri dönüştürülebilir atık tebligatname formu 

Makine ve Ekipman Beyan Formu
 
6-Hafta Tatili Ruhsatı:
394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden İşyerlerini Pazar günü ve ulusal tatil günlerinde açık bulundurmak isteyen esnafımız İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının fotokopisi ile Başkanlığımıza müracaat ettiği takdirde  Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir. Hafta Tatili Ruhsatı için her yılın Ocak ayı içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Ruhsat 1 yıl süre için geçerlidir.
 
 
7-İşyerlerinin Açma ve Kapama Saatleri:
İlçemizde bulunan tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tespiti Başkanlığımıza aittir.
Belirlenen saatler dışında çalışıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

 
8-Ruhsatın Geçerliliği:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ; işletmecinin değişmesi, iş nev’i’nin değişmesi veya adresin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder. İşyeri sahibinin ölümü halinde yasal mirasçılarının altı ay içerisinde müracaatı gerekmektedir. İşyerinin devir edilmesi halinde ise üç ay içerisinde müracaat edilmelidir. Aksi taktirde ruhsat iptal edilir.
Ruhsat almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.


07 Şubat 2018