İmar Planları Birimi

GÖREVLER

 - Üst ölçekli çevre düzeni ve nazım imar planlarının takibini yapmak.

 - Şahıs, özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerce istenen plan örneklerinin çıkartılarak talep eden kurum ya da kişilere iletmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı kentsel dönüşüm alanlarında kalan kamu mülkiyetindeki taşınmazların ilgili yasalar kapsamında kullanımının sağlanmasına yönelik devir işlemlerini yürütmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki taşınmazlar ile ilgili cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri ile kamulaştırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

 - Zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanların tespiti yapılarak onay sürecini yürütmek.

 - Rezerv yapı alanlarının tespitini yapmak ve onay sürecini yürütmek.

 - Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi öngörülen alanlar ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, bu alanlardaki uygulama süreçleri ile ilgili vatandaş ve ilgili kurumlarla görüşme ve toplantılar yapmak.

 - Yerleşime uygun olmayan veya jeolojik sakıncalı (eğitim-fay hattı-heyelan bölgesidere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar veya afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek.


13 Kasım 2017