Plan Değişikliği Birimi

GÖREVLER

 - Gerekli görülen alanlarda Başkanlık oluru ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifini hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

- Planlı/ plansız alanlarda üst ölçekli planlar doğrultusunda Başkanlık Oluru ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan/plan tadilatı teklifini hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Planlı/ plansız alanlarda şahıs tarafından verilen 1/1000 ölçekli plan/plan tadilatı teklifini inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek uygun görülmeyen teklifler hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Plan askı süresi içinde Başkanlık oluru ile planlara yapılan Başkanlık itirazlarını hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Plan askı süresi içinde şahıs tarafından planlara yapılan itirazları inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek, uygun görülmeyen itirazlar hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Kurum içinde planlamaya ilişkin tereddüte düşülen konularda birimlere müdürlük görüşü iletmek.

 - Parselin bulunduğu yere ilişkin onaylı plan paftası örneğini almak isteyen özel ve tüzel kişilere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde Uygulanacak Olan Planlama Hizmetleri Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığında vermek.


13 Kasım 2017