Plan Ve Proje Birimi

GÖREVLER

 - Gerekli görülen alanlarda Başkanlık oluru ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifini hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

- Planlı/ plansız alanlarda üst ölçekli planlar doğrultusunda Başkanlık Oluru ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan/plan tadilatı teklifini hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Planlı/ plansız alanlarda şahıs tarafından verilen 1/1000 ölçekli plan/plan tadilatı teklifini inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek uygun görülmeyen teklifler hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Plan askı süresi içinde Başkanlık oluru ile planlara yapılan Başkanlık itirazlarını hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.

 - Plan askı süresi içinde şahıs tarafından planlara yapılan itirazları inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek, uygun görülmeyen itirazlar hakkında ise ilgisine bilgi vermek.

 - Kurum içinde planlamaya ilişkin tereddüte düşülen konularda birimlere müdürlük görüşü iletmek.

 - Parselin bulunduğu yere ilişkin onaylı plan paftası örneğini almak isteyen özel ve tüzel kişilere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde Uygulanacak Olan Planlama Hizmetleri Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığında vermek.

 - Üst ölçekli çevre düzeni ve nazım imar planlarının takibini yapmak.

 - Şahıs, özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerce istenen plan örneklerinin çıkartılarak talep eden kurum ya da kişilere iletmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı kentsel dönüşüm alanlarında kalan kamu mülkiyetindeki taşınmazların ilgili yasalar kapsamında kullanımının sağlanmasına yönelik devir işlemlerini yürütmek.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki taşınmazlar ile ilgili cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri ile kamulaştırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

 - Zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanların tespiti yapılarak onay sürecini yürütmek.

 - Rezerv yapı alanlarının tespitini yapmak ve onay sürecini yürütmek.

 - Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi öngörülen alanlar ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, bu alanlardaki uygulama süreçleri ile ilgili vatandaş ve ilgili kurumlarla görüşme ve toplantılar yapmak.

 - Yerleşime uygun olmayan veya jeolojik sakıncalı (eğitim-fay hattı-heyelan bölgesidere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar veya afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek.


13 Şubat 2019