Muhtarlık Ve Kurumsal İlişkiler Birimi

GÖREVLER

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet ve önerilerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

- MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) taleplerinilgili birime yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

Muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet ve önerileri ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili Başkan Yardımcısına sunmak.

- Sistem üzerinden aylık rapor almak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi, bağlı bulunduğu müdürlüğe ve ilgili belediye başkan yardımcısına bilgi vermek.

- Belediye ilçe sınırları içerisindeki mahalle ve muhtarlıkların imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destekleri (sosyal ve ekonomik) planlamak ve uygulamak.

- Kurumumuzun ilişki içinde olduğu diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler, STK, dernek, vakıflar, birlikler ile ilişkileri yürütmek, gerçekleştirilen etkinliklerde kurumu temsil etmek ve tanıtımını sağlamak.

- Kurumun ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışı teknik, sosyal ve kültürel gezilerin organizasyonunu sağlamak.

- Kurum ve ilçeye katkı sağlayacağı düşünülen diğer şehir veya ülkelerden gelen heyetleri, kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek.

- Kurumun tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi ve fuarların organizasyonunu sağlamak.

- Kurumumuzun kardeş şehirleriyle olan etkinliklerini organize etmek ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

- Ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklık veya işbirliği amacıyla protokol çalışmaları yapılarak imza altına almak.

- İlçemizi, Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ve/veya çevirilerini yapmak.

- Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

- Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak.

- Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

- Kent Konseyi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek.


04 Ekim 2019