Planlama Ve Kalite Birimi

GÖREVLER

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 - 5 Yıllık Stratejik Plan hazırlanmasını koordine etmek ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek,

 - Stratejik Plan doğrultusunda her mali yıla ilişkin bütçe esaslı Performans Programının hazırlanmasını sağlamak ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek,

 - Stratejik plan ve performans programının izlenmesi ile değerlendirilmesi amacıyla rapor hazırlamak,

 - Her mali yıl sonunda birim faaliyet raporlarını baz alarak İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak,

 - Pendik Belediyesi birim yönetmelikleri hazırlama ve güncelleme çalışmalarını koordine etmek,

 - Öneri ödül yarışmasının koordinasyonunu sağlamak,

 - Resmi kurumlardan gelen ve kurumun bütününü ilgilendiren taleplerle ilgili resmi yazışma ve raporları hazırlamak.

 - Şehrimizdeki cadde sokak bazında iyileştirilecek noktaların tespiti ve hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

 - Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bilgi Edinme (kurum internet sitesinden) ve Özel Bilgi Edinme (Pendik Kaymakamlığı) gibi kanallar aracılığıyla talep edilen bilgi ve belgeleri mevzuat doğrultusunda ilgili müdürlüğe bildirmek, gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlamak, şeklindeki faaliyetlerini yürütmektedir.

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum gereği;

 - İç Kontrol Eylem Planı hazırlama çalışmalarını koordine etmek,

 - İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanması, takibi ve Eylem Planını kapsayan yıllar için Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na iletilmesini sağlamak,

 - Her mali yıl için İç Kontrol Değerlendirme Raporu hazırlamak ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek,

 - Kurumsal risk analizi ve değerlendirme faaliyetlerini koordine etmek,

Toplam Kalite Yönetimi gereği ise;

 - Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir model olarak yazılım desteği ile uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde kurumda koordinasyonu sağlamak,

 - Kurum bünyesine dahil edilebilecek yönetim sistemlerinin belgelendirme faaliyetlerini ilgili birim ile birlikte yürütmek ve tüm yönetim sistemlerinin birbirleri ile senkrenizasyonuna yönelik koordinasyonu sağlamak,

 - Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde kurumsal riskleri, bu risklere ait kontrol mekanizmalarını ve öngörülen gelişim planlarını etkin bir şekilde yönetmek,

 - Yürütülen her bir faaliyet için riskler, bu risklere ait kontrol faaliyetleri ve gelişim eylem planlarının belirlenmesinde müdürlüklere rehberlik etmek ve elde edilen verilerin kurumsal bilgi olarak sürdürülebilirliğini sağlamak,

 - Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

 - Daha güçlü ve verimli bir kurumsal yapı oluşturabilmek amacıyla personel ve birim performans ölçümünü ve raporlamasını yapmak,

 - Kurum genelinde personelin kurumdan memnuniyet ve beklentilerinin ölçülmesine dönük olarak personel memnuniyet anketleri gerçekleştirmek,

 - Kamuoyu araştırmalarının yapılması amacıyla anket çalışmalarını yapmak,

 - Başta Sağlıklı Kentler Birliği olmak üzere ulusal ve uluslararası sağlık temalı projelere katılım gereği Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı, Sağlık Etki değerlendirmesi, Karbon Ayak İzi Hesaplama gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek ve izleme çalışmalarını yürütmek,

 - Yıllık bazda Kent ve kuruma ait sera gazı envanterini belirlemek, kentin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planını hazırlamak ve belirli periyotlarla izlemek,

 - Covenant of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi) üyeliği ile ilgili işlemleri takip etmek, şeklindeki faaliyetleri gerçekleştirir.


02 Ekim 2020
Pendik