Yangın Sigorta Vergisi

Menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

Mükellefiyeti
Yangın Sigortası yapan sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir.
 
Vergi Matrahı 
Yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primler tutarıdır.
 
Vergi Oranı
Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur.
 
Beyan ve Ödeme
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. 
 
Gerekli Belgeler 
Beyanname veya Bildirim Yazısı.


13 Kasım 2017
Pendik