Hukuk İşleri Birimi

GÖREVLER

 - Pendik Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, belediyeye karşı açılmış davalarda belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

 - Pendik Belediyesi adına icra takibi yapmak, belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

 - Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek.

 - Belediyeyi ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciler nezdinde Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, hukuki görevle ilgili Belediye tüzel kişiliği adına verilen vekalet kapsamındaki yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak.

 - Hukuki işlemler ile ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

 - Avukatların görevlendirildikleri dosyalar ile hukuki mütalaa ve diğer evraklarına ilişkin kurum içi ve kurumlar arası talep ve yazışmalarını yürütmek.

 - Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı, itiraz; temyiz sonucu verilen kararlara karşı, karar düzeltme yoluna gidilmesine gerek olup olmadığına karar vermek.

 - Görev alanıyla ilgili konularda tüm kamu hukuku kişileri (yargı ve idari merciler) ve özel hukuk kişileri ile yazışmaları yapmak.

 - Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.


16 Kasım 2017